เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
57340ต้าขุนตาลเชียงราย
57340ป่าตาลขุนตาลเชียงราย
57340ยางฮอมขุนตาลเชียงราย
57140ครึ่งเชียงของเชียงราย
57140บุญเรืองเชียงของเชียงราย
57140ริมโขงเชียงของเชียงราย
57140เวียงเชียงของเชียงราย
57140ศรีดอนชัยเชียงของเชียงราย
57140สถานเชียงของเชียงราย
57140ห้วยซ้อเชียงของเชียงราย
57150บ้านแซวเชียงแสนเชียงราย
57150ป่าสักเชียงแสนเชียงราย
57150แม่เงินเชียงแสนเชียงราย
57150โยนกเชียงแสนเชียงราย
57150เวียงเชียงแสนเชียงราย
57150ศรีดอนมูลเชียงแสนเชียงราย
57110โชคชัยดอยหลวงเชียงราย
57110ปงน้อยดอยหลวงเชียงราย
57110หนองป่าก่อดอยหลวงเชียงราย
57160งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24(ส่วนหมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ใช้รหัส 57230)\"
57230งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25(ส่วนหมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24 ใช้รหัส 57160)\"
57230เชียงเคี่ยนเทิงเชียงราย
57160ตับเต่าเทิงเชียงราย
57230ปล้องเทิงเชียงราย
57230แม่ลอยเทิงเชียงราย
57160เวียงเทิงเชียงราย
57230ศรีดอนไชยเทิงเชียงราย
57160สันทรายงามเทิงเชียงราย
57160หงาวเทิงเชียงราย
57230หนองแรดเทิงเชียงราย
57190ป่าแงะป่าแดดเชียงราย
57190ป่าแดดป่าแดดเชียงราย
57190โรงช้างป่าแดดเชียงราย
57190ศรีโพธิ์เงินป่าแดดเชียงราย
57190สันมะค่าป่าแดดเชียงราย
57290ตาดควันพญาเม็งรายเชียงราย
57290เม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย
57290แม่ต๋ำพญาเม็งรายเชียงราย
57290แม่เปาพญาเม็งรายเชียงราย
57290ไม้ยาพญาเม็งรายเชียงราย
57120เจริญเมืองพานเชียงราย
57120ดอยงามพานเชียงราย
57120ทรายขาวพานเชียงราย
57280ทานตะวันพานเชียงราย
57250ธารทองพานเชียงราย
57120ป่าหุ่งพานเชียงราย
57120ม่วงคำพานเชียงราย
57120เมืองพานพานเชียงราย
57280แม่เย็นพานเชียงราย
57120แม่อ้อพานเชียงราย
57120เวียงห้าวพานเชียงราย
57120สันกลางพานเชียงราย
57120สันติสุขพานเชียงราย
57120สันมะเค็ดพานเชียงราย
57120หัวง้มพานเชียงราย
57000ดอยลานเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย
57100ท่าสุดเมืองเชียงรายเชียงราย
57100นางแลเมืองเชียงรายเชียงราย
57100บ้านดู่เมืองเชียงรายเชียงราย
57000ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายเชียงราย
57000แม่กรณ์เมืองเชียงรายเชียงราย
57100แม่ข้าวต้มเมืองเชียงรายเชียงราย
57100แม่ยาวเมืองเชียงรายเชียงราย
57000รอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
57100ริมกกเมืองเชียงรายเชียงราย
57000เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
57000สันทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ห้วยชมภูเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงราย
57110จอมสวรรค์แม่จันเชียงราย
57270จันจว้าแม่จันเชียงราย
57270จันจว้าใต้แม่จันเชียงราย
57110ท่าข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย
57110ป่าซางแม่จันเชียงราย
57110ป่าตึงแม่จันเชียงราย
57240แม่คำแม่จันเชียงราย
57110แม่จันแม่จันเชียงราย
57240แม่ไร่แม่จันเชียงราย
57110ศรีค้ำแม่จันเชียงราย
57110สันทรายแม่จันเชียงราย
57240เทอดไทยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57240แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57110แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57110แม่สลองในแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57250จอมหมอกแก้วแม่ลาวเชียงราย
57250ดงมะดะแม่ลาวเชียงราย
57250บัวสลีแม่ลาวเชียงราย
57250ป่าก่อดำแม่ลาวเชียงราย
57000โป่งแพร่แม่ลาวเชียงราย
57180เจดีย์หลวงแม่สรวยเชียงราย
57180ท่าก๊อแม่สรวยเชียงราย
57180ป่าแดดแม่สรวยเชียงราย
57180แม่พริกแม่สรวยเชียงราย
57180แม่สรวยแม่สรวยเชียงราย
57180วาวีแม่สรวยเชียงราย
57180ศรีถ้อยแม่สรวยเชียงราย
57130เกาะช้างแม่สายเชียงราย
57220บ้านด้ายแม่สายเชียงราย
57130โป่งงามแม่สายเชียงราย
57130โป่งผาแม่สายเชียงราย
57130แม่สายแม่สายเชียงราย
57130เวียงพางคำแม่สายเชียงราย
57130ศรีเมืองชุมแม่สายเชียงราย
57220ห้วยไคร้แม่สายเชียงราย
57310ท่าข้ามเวียงแก่นเชียงราย
57310ปอเวียงแก่นเชียงราย
57310ม่วงยายเวียงแก่นเชียงราย
57310หล่ายงาวเวียงแก่นเชียงราย
57210ดอนศิลาเวียงชัยเชียงราย
57210ผางามเวียงชัยเชียงราย
57210เมืองชุมเวียงชัยเชียงราย
57210เวียงชัยเวียงชัยเชียงราย
57210เวียงเหนือเวียงชัยเชียงราย
57210ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57210ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57210ป่าซางเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57170บ้านโป่งเวียงป่าเป้าเชียงราย
57170ป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงราย
57260แม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย
57260แม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าเชียงราย
57170เวียงเวียงป่าเป้าเชียงราย
57260เวียงกาหลงเวียงป่าเป้าเชียงราย
57170สันสลีเวียงป่าเป้าเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้า อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โยนก อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองป่าก่อ อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีดอนไชย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายงาม อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแรด อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โรงช้าง อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีโพธิ์เงิน อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันมะค่า อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาดควัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้ยา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจริญเมือง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทานตะวัน อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงคำ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เย็น อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงห้าว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันติสุข อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันมะเค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวง้ม อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยลาน อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมสวรรค์ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันจว้า อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันจว้าใต้ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่คำ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ไร่ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีค้ำ อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทราย อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าก่อดำ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจดีย์หลวง อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะช้าง อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านด้าย อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งผา อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สาย อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีเมืองชุม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองชุม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เจดีย์ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงกาหลง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันสลี อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย,