เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่จัน 57110
ชื่อที่ทำการ : แม่จัน
Postoffice Name : MAE CHAN
ที่อยู่ : 336หมู่4ถนนพหลโยธิน แม่จัน แม่จัน เชียงราย
โทร. : 0 5377 1979
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   โชคชัยดอยหลวงเชียงราย
   ปงน้อยดอยหลวงเชียงราย
   หนองป่าก่อดอยหลวงเชียงราย
   จอมสวรรค์แม่จันเชียงราย
   ท่าข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย
   ป่าซางแม่จันเชียงราย
   ป่าตึงแม่จันเชียงราย
   แม่จันแม่จันเชียงราย
   ศรีค้ำแม่จันเชียงราย
   สันทรายแม่จันเชียงราย
   แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
   แม่สลองในแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
       Tags : แม่จัน 57110 รหัสไปราณีย์ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ป่าซาง แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ แม่จัน แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ สันทราย แม่จัน เชียงราย,รหัสไปราณีย์ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย,รหัสไปราณีย์ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย,