เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57110


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่าบง1ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ป่าบง2ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ท่าต้นแฟน3ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ถ้ำ4ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  แม่เฟือง5ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ผาตั้ง6ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ป่าตึง7ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ป่ากุ่ม8ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ป่าเหมี้ยง9ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  สันโค้ง10ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  โป่งน้ำร้อน11ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ห้วยยาโน12ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ทุ่งต่าง13ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ห้วยมะหินฝน14ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ห้วยก้างปลา15ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ห้วยต่าง16ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ปางสา17ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  ใหม่เจริญ18ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  สันติสุข19ป่าตึง แม่จันเชียงราย
  เล่าฝู่20ป่าตึง แม่จันเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่เฟือง หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่ากุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันโค้ง หมู่ที่ 10 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยยาโน หมู่ที่ 12 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางสา หมู่ที่ 17 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน เล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย,