เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ เชียงราย 57000
ชื่อที่ทำการ : เชียงราย
Postoffice Name : CHIANG RAI
ที่อยู่ : 486/1หมู่2ถนนอุตรกิจ เวียง เมือง เชียงราย
โทร. : 0 5370 1421
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดอยลานเมืองเชียงรายเชียงราย
   ดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย
   ท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย
   ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายเชียงราย
   แม่กรณ์เมืองเชียงรายเชียงราย
   รอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
   เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
   สันทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
   ห้วยชมภูเมืองเชียงรายเชียงราย
   ห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงราย
   โป่งแพร่แม่ลาวเชียงราย
       Tags : เชียงราย 57000 รหัสไปราณีย์ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย,รหัสไปราณีย์ โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย,