เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57230


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  เหล่า1ปล้อง เทิงเชียงราย
  จำไฮ2ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องใต้3ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องเหนือ4ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องตลาด5ปล้อง เทิงเชียงราย
  ดอนดินแดง6ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องกลาง7ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องส้าน8ปล้อง เทิงเชียงราย
  ป่ามื่น9ปล้อง เทิงเชียงราย
  สันป่าสัก10ปล้อง เทิงเชียงราย
  ปล้องน้ำล้อม11ปล้อง เทิงเชียงราย
  ทุ่งเจริญ12ปล้อง เทิงเชียงราย
         



Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน เหล่า หมู่ที่ 1 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน จำไฮ หมู่ที่ 2 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องใต้ หมู่ที่ 3 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องตลาด หมู่ที่ 5 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอนดินแดง หมู่ที่ 6 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่ามื่น หมู่ที่ 9 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปล้องน้ำล้อม หมู่ที่ 11 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,