เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57160


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  เวียงเทิง1เวียง เทิงเชียงราย
  ตั้งข้าว2เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้3เวียง เทิงเชียงราย
  ร่องแช่4เวียง เทิงเชียงราย
  ทุ่งโห้ง5เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้ใหม่6เวียง เทิงเชียงราย
  ทุ่งขันไชย7เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้8เวียง เทิงเชียงราย
  ร่องขามป้อม9เวียง เทิงเชียงราย
  ใหม่10เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยผึ้ง11เวียง เทิงเชียงราย
  ร่องริว12เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยหลวง13เวียง เทิงเชียงราย
  พระเกิด14เวียง เทิงเชียงราย
  เวียงใต้15เวียง เทิงเชียงราย
  ม่วงไพรวัลย์16เวียง เทิงเชียงราย
  ไคร้สันติสุข17เวียง เทิงเชียงราย
  ริมอิง18เวียง เทิงเชียงราย
  ทุ่งเฉลิมพระเกียรติ19เวียง เทิงเชียงราย
  เวียงจอมจ้อ20เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้เหนือ21เวียง เทิงเชียงราย
  ทุ่งโห้งเหนือ22เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยละเมด23เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้ใต้24เวียง เทิงเชียงราย
  ห้วยไคร้ลานทอง25เวียง เทิงเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน เวียงเทิง หมู่ที่ 1 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตั้งข้าว หมู่ที่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องแช่ หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยหลวง หมู่ที่ 13 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน พระเกิด หมู่ที่ 14 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน เวียงใต้ หมู่ที่ 15 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ม่วงไพรวัลย์ หมู่ที่ 16 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไคร้สันติสุข หมู่ที่ 17 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ริมอิง หมู่ที่ 18 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 19 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน เวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้เหนือ หมู่ที่ 21 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งโห้งเหนือ หมู่ที่ 22 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยละเมด หมู่ที่ 23 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ใต้ หมู่ที่ 24 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ลานทอง หมู่ที่ 25 ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,