เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57160
\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24(ส่วนหมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ใช้รหัส 57230)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่างิ้ว1งิ้ว เทิงเชียงราย
  สว่าน2งิ้ว เทิงเชียงราย
  สัก3งิ้ว เทิงเชียงราย
  ขอนซุง4งิ้ว เทิงเชียงราย
  สันเชียงใหม่5งิ้ว เทิงเชียงราย
  ป่าไผ่6งิ้ว เทิงเชียงราย
  งิ้วเก่า7งิ้ว เทิงเชียงราย
  ตุ้มเหนือ8งิ้ว เทิงเชียงราย
  ตุ้มใต้9งิ้ว เทิงเชียงราย
  โนนสมบูรณ์10งิ้ว เทิงเชียงราย
  สักเหนือ11งิ้ว เทิงเชียงราย
  งิ้วใหม่12งิ้ว เทิงเชียงราย
  งิ้วพัฒนา13งิ้ว เทิงเชียงราย
  ทุ่งลานนา14งิ้ว เทิงเชียงราย
  สักสันติราษฎร์15งิ้ว เทิงเชียงราย
  ห้วยตุ้มสันติภาพ16งิ้ว เทิงเชียงราย
  ใหม่สันติสุข17งิ้ว เทิงเชียงราย
  ตุ้มเชียงทอง18งิ้ว เทิงเชียงราย
  มอนพญาอินทร์19งิ้ว เทิงเชียงราย
  สักสันเจริญ20งิ้ว เทิงเชียงราย
  สักกลางพัฒนา21งิ้ว เทิงเชียงราย
  ศรีสว่าง22งิ้ว เทิงเชียงราย
  งิ้วบุญเรือง23งิ้ว เทิงเชียงราย
  ตุ้มรวงทอง24งิ้ว เทิงเชียงราย
  ใหม่สวนดอก25งิ้ว เทิงเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สว่าน หมู่ที่ 2 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สัก หมู่ที่ 3 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขอนซุง หมู่ที่ 4 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วเก่า หมู่ที่ 7 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตุ้มเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตุ้มใต้ หมู่ที่ 9 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สักเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งลานนา หมู่ที่ 14 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สักสันติราษฎร์ หมู่ที่ 15 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยตุ้มสันติภาพ หมู่ที่ 16 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่สันติสุข หมู่ที่ 17 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตุ้มเชียงทอง หมู่ที่ 18 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน มอนพญาอินทร์ หมู่ที่ 19 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สักสันเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สักกลางพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศรีสว่าง หมู่ที่ 22 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วบุญเรือง หมู่ที่ 23 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตุ้มรวงทอง หมู่ที่ 24 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่สวนดอก หมู่ที่ 25 ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,