เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  โป่งฮึ้ง1ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  โป่งฮึ้ง2ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ทุ่งป่ายาง3ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ป่าก๊อ4ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ห้วยสัก5ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ป่าแหย่ง6ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องปลาขาว7ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเผียว8ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเบ้อใน9ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ดงป่าเมี้ยง10ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  หัวดง11ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเบ้อนอก12ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  สันป่าเหียง13ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  สันต้นเปา14ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  สันสลี15ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  โป่งขาม16ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  สันโค้งใหม่17ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเผียว18ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเบ้อ19ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ใหม่นาวา20ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ดอนชุม21ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ป่าก๊อ22ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องปลาขาว23ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเผียว24ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ใหม่สันป่าเหียง25ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  โป่งฮึ้ง26ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ห้วยสักใหม่27ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ใหม่สันต้นเปา28ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ร่องเบ้อ29ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
  ป่าก้อ30ห้วยสัก เมืองเชียงรายเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าก๊อ หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยสัก หมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องปลาขาว หมู่ที่ 7 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเผียว หมู่ที่ 8 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงป่าเมี้ยง หมู่ที่ 10 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวดง หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันต้นเปา หมู่ที่ 14 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันสลี หมู่ที่ 15 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งขาม หมู่ที่ 16 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันโค้งใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเผียว หมู่ที่ 18 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่นาวา หมู่ที่ 20 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอนชุม หมู่ที่ 21 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าก๊อ หมู่ที่ 22 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องปลาขาว หมู่ที่ 23 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเผียว หมู่ที่ 24 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าก้อ หมู่ที่ 30 ตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย,