เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
41250กุดจับกุดจับอุดรธานี
41250ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
41250เชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี
41250ตาลเลียนกุดจับอุดรธานี
41250ปะโคกุดจับอุดรธานี
41250เมืองเพียกุดจับอุดรธานี
41250สร้างก่อกุดจับอุดรธานี
41110กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี
41110เชียงแหวกุมภวาปีอุดรธานี
41110แชแลกุมภวาปีอุดรธานี
41110ตูมใต้กุมภวาปีอุดรธานี
41110ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
41370ปะโคกุมภวาปีอุดรธานี
41370ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
41370พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
41110เวียงคำกุมภวาปีอุดรธานี
41110สีออกุมภวาปีอุดรธานี
41370เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
41110หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
41110ห้วยเกิ้งกุมภวาปีอุดรธานี
41130คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
41130ค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี
41130โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
41130บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
41290คำเลาะไชยวานอุดรธานี
41290ไชยวานไชยวานอุดรธานี
41290โพนสูงไชยวานอุดรธานี
41290หนองหลักไชยวานอุดรธานี
41310ทุ่งฝนทุ่งฝนอุดรธานี
41310ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
41310นาชุมแสงทุ่งฝนอุดรธานี
41310นาทมทุ่งฝนอุดรธานี
41380นาแคนายูงอุดรธานี
41380นายูงนายูงอุดรธานี
41380โนนทองนายูงอุดรธานี
41380บ้านก้องนายูงอุดรธานี
41210นางัวน้ำโสมอุดรธานี
41210น้ำโสมน้ำโสมอุดรธานี
41210บ้านหยวกน้ำโสมอุดรธานี
41210ศรีสำราญน้ำโสมอุดรธานี
41210สามัคคีน้ำโสมอุดรธานี
41210โสมเยี่ยมน้ำโสมอุดรธานี
41210หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี
41240โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี
41240ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
41240โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
41240บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
41240โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดอุดรธานี
41240หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
41190ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
41190ถ่อนนาลับบ้านดุงอุดรธานี
41190นาคำบ้านดุงอุดรธานี
41190นาไหมบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านจันทร์บ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
41190โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี
41190วังทองบ้านดุงอุดรธานี
41190ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี
41190อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี
41160กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
41160ข้าวสารบ้านผืออุดรธานี
41160เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
41160คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
41160คำบงบ้านผืออุดรธานี
41160จำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
41160โนนทองบ้านผืออุดรธานี
41160บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี
41160บ้านผือบ้านผืออุดรธานี
41160เมืองพานบ้านผืออุดรธานี
41160หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
41160หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี
41160หายโศกบ้านผืออุดรธานี
41110นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41110ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41110อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41130ดอนกลอยพิบูลรักษ์อุดรธานี
41130นาทรายพิบูลรักษ์อุดรธานี
41130บ้านแดงพิบูลรักษ์อุดรธานี
41150โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
41150จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
41150เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
41150เตาไหเพ็ญอุดรธานี
41150นาบัวเพ็ญอุดรธานี
41150นาพู่เพ็ญอุดรธานี
41150บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
41150บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
41150เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
41150สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
41150สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
41000กุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000โคกสะอาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000เชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นากว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นาข่าเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีอุดรธานี
41330โนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41330หนองไผ่เมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41280คำโคกสูงวังสามหมออุดรธานี
41280บะยาววังสามหมออุดรธานี
41280ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
41280วังสามหมอวังสามหมออุดรธานี
41280หนองกุงทับม้าวังสามหมออุดรธานี
41280หนองหญ้าไซวังสามหมออุดรธานี
41230จำปีศรีธาตุอุดรธานี
41230ตาดทองศรีธาตุอุดรธานี
41230นายูงศรีธาตุอุดรธานี
41230บ้านโปร่งศรีธาตุอุดรธานี
41230ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี
41230หนองนกเขียนศรีธาตุอุดรธานี
41230หัวนาคำศรีธาตุอุดรธานี
41260เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
41260นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านยวดสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านหินโงมสร้างคอมอุดรธานี
41260สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
41220กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
41360น้ำพ่นหนองวัวซออุดรธานี
41220โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
41360หนองบัวบานหนองวัวซออุดรธานี
41360หนองวัวซอหนองวัวซออุดรธานี
41220หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
41360หมากหญ้าหนองวัวซออุดรธานี
41220อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
41340ทับกุงหนองแสงอุดรธานี
41340นาดีหนองแสงอุดรธานี
41340แสงสว่างหนองแสงอุดรธานี
41340หนองแสงหนองแสงอุดรธานี
41130ดอนหายโศกหนองหานอุดรธานี
41320บ้านเชียงหนองหานอุดรธานี
41320บ้านยาหนองหานอุดรธานี
41130ผักตบหนองหานอุดรธานี
41130พังงูหนองหานอุดรธานี
41130โพนงามหนองหานอุดรธานี
41130สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
41130สะแบงหนองหานอุดรธานี
41130หนองไผ่หนองหานอุดรธานี
41130หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
41320หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
41130หนองหานหนองหานอุดรธานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดจับ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขอนยูง อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงเพ็ง อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลเลียน อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะโค อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเพีย อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แชแล อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตูมใต้ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าลี่ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะโค อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาสุก อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พันดอน อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงคำ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีออ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสอเพลอ อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหว้า อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเกิ้ง อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนสาย อำเภอ กู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ค้อใหญ่ อำเภอ กู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทองอินทร์ อำเภอ กู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจีต อำเภอ กู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำเลาะ อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยวาน อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนสูง อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งฝน อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาชุมแสง อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทม อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแค อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นายูง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางัว อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำโสม อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหยวก อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามัคคี อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โสมเยี่ยม อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลาง อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทมนางาม อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งแก้ว อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ศรีสำราญ อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงศรี อำเภอ โนนสะอาด จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ่อนนาลับ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคำ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาไหม อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชัย อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดุง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตาด อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านม่วง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนสูง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ้อมกอ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวสาร อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขือน้ำ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำด้วง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำบง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จำปาโมง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทอง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านค้อ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านผือ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองพาน อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหัวคู อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หายโศก อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาม่วง อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยสามพาด อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุ่มจาน อำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกลอย อำเภอ พิบูลรักษ์ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทราย อำเภอ พิบูลรักษ์ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแดง อำเภอ พิบูลรักษ์ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมศรี อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงหวาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เตาไห อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบัว อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาพู่ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพ็ญ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้างแป้น อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุมเส้า อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดสระ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงพิณ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงยืน อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาข่า อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมสงเคราะห์ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขาว อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตาด อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามพร้าว อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนาคำ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำโคกสูง อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บะยาว อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาสุก อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงทับม้า อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จำปี อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาดทอง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นายูง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนกเขียน อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวนาคำ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงดา อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสะอาด อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโคก อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยวด อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหินโงม อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้างคอม อำเภอ สร้างคอม จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำพ่น อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนหวาย อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวบาน อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองวัวซอ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอ้อ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมากหญ้า อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อูบมุง อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับกุง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสงสว่าง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแสง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหายโศก อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเชียง อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านยา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักตบ อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังงู อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนงาม อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้อยพร้าว อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแบง อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเม็ก อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสระปลา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี,