เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านผือ 41160
ชื่อที่ทำการ : บ้านผือ
Postoffice Name : BAN PHU
ที่อยู่ : 323หมู่3ถนนพลับผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
โทร. : 0 4228 1221
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
   ข้าวสารบ้านผืออุดรธานี
   เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
   คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
   คำบงบ้านผืออุดรธานี
   จำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
   โนนทองบ้านผืออุดรธานี
   บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี
   บ้านผือบ้านผืออุดรธานี
   เมืองพานบ้านผืออุดรธานี
   หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
   หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี
   หายโศกบ้านผืออุดรธานี
       Tags : บ้านผือ 41160 รหัสไปราณีย์ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ คำบง บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ หายโศก บ้านผือ อุดรธานี,