เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41330


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  โนนสูง1โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  น้ำคำ2โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ชัยพร3โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ข้าวสาร4โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองโสกดาว5โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ทุ่งโพธิ์6โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองสร้างคำ7โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองหมื่นท้าว8โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  โพธิ์ชัย9โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  เสมา10โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ป่าหวาย11โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ข้าวสารน้อย12โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  หนองแคน13โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
  ชัยเจริญ14โนนสูง เมืองอุดรธานีอุดรธานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 1 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน น้ำคำ หมู่ที่ 2 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข้าวสาร หมู่ที่ 4 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองโสกดาว หมู่ที่ 5 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองสร้างคำ หมู่ที่ 7 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองหมื่นท้าว หมู่ที่ 8 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน โพธิ์ชัย หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน เสมา หมู่ที่ 10 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข้าวสารน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองแคน หมู่ที่ 13 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,รหัสไปราณีย์ บ้าน ชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี,