เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยนาท


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
17130กะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
17130เนินขามเนินขามชัยนาท
17130สุขเดือนห้าเนินขามชัยนาท
17110คุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท
17110ท่าฉนวนมโนรมย์ชัยนาท
17170ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
17110วัดโคกมโนรมย์ชัยนาท\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 4-5 ใช้รหัส 17170)\"
17170วัดโคกมโนรมย์ชัยนาท\"เฉพาะ หมู่ 4-5(ส่วนหมู่ 1-3 ใช้รหัส 17110)\"
17110ศิลาดานมโนรมย์ชัยนาท
17170หางน้ำสาครมโนรมย์ชัยนาท
17170อู่ตะเภามโนรมย์ชัยนาท
17000เขาท่าพระเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ท่าชัยเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ธรรมามูลเมืองชัยนาทชัยนาท
17000นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
17000บ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท
17000เสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท
17000หาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาท\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 4-5, 7(ส่วนหมู่ 3, 6 ใช้รหัส 17120)\"
17120หาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาท\"เฉพาะ หมู่ 3, 6(ส่วนหมู่ 1-2, 4-5, 7 ใช้รหัส 17000)\"
17120บ่อแร่วัดสิงห์ชัยนาท
17120มะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท
17120วังหมันวัดสิงห์ชัยนาท
17120วัดสิงห์วัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองขุ่นวัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองน้อยวัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองบัววัดสิงห์ชัยนาท
17140ดงคอนสรรคบุรีชัยนาท
17140ดอนกำสรรคบุรีชัยนาท
17140เที่ยงแท้สรรคบุรีชัยนาท
17140บางขุดสรรคบุรีชัยนาท
17140แพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท
17140โพงามสรรคบุรีชัยนาท
17140ห้วยกรดสรรคบุรีชัยนาท
17140ห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีชัยนาท
17150เขาแก้วสรรพยาชัยนาท
17150ตลุกสรรพยาชัยนาท
17150บางหลวงสรรพยาชัยนาท
17150โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท
17150โพนางดำออกสรรพยาชัยนาท
17150สรรพยาสรรพยาชัยนาท
17150หาดอาษาสรรพยาชัยนาท
17120กุดจอกหนองมะโมงชัยนาท
17120วังตะเคียนหนองมะโมงชัยนาท
17120สะพานหินหนองมะโมงชัยนาท
17120หนองมะโมงหนองมะโมงชัยนาท
17130เด่นใหญ่หันคาชัยนาท
17130บ้านเชี่ยนหันคาชัยนาท
17130ไพรนกยูงหันคาชัยนาท
17130วังไก่เถื่อนหันคาชัยนาท
17160สามง่ามท่าโบสถ์หันคาชัยนาท
17160หนองแซงหันคาชัยนาท
17160ห้วยงูหันคาชัยนาท
17130หันคาหันคาชัยนาท
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กะบกเตี้ย อำเภอ เนินขาม จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินขาม อำเภอ เนินขาม จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขเดือนห้า อำเภอ เนินขาม จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่พัฒนา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดโคก อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดโคก อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศิลาดาน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หางน้ำสาคร อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล อู่ตะเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาท่าพระ อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยนาท อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าชัย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธรรมามูล อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางลือ อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสือโฮก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดท่าเสา อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดท่าเสา อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแร่ อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามเฒ่า อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหมัน อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดสิงห์ อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขุ่น อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้อย อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงคอน อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกำ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เที่ยงแท้ อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขุด อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล แพรกศรีราชา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพงาม อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกรด อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกรดพัฒนา อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนางดำตก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนางดำออก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล สรรพยา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดอาษา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดจอก อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะเคียน อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพานหิน อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองมะโมง อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล เด่นใหญ่ อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเชี่ยน อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพรนกยูง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไก่เถื่อน อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแซง อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยงู อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันคา อำเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท,