เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     


   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย


รหัสไปรษณีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
57160งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24(ส่วนหมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ใช้รหัส 57230)\"
57230งิ้วเทิงเชียงราย\"เฉพาะ หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25(ส่วนหมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24 ใช้รหัส 57160)\"
57230เชียงเคี่ยนเทิงเชียงราย
57160ตับเต่าเทิงเชียงราย
57230ปล้องเทิงเชียงราย
57230แม่ลอยเทิงเชียงราย
57160เวียงเทิงเชียงราย
57230ศรีดอนไชยเทิงเชียงราย
57160สันทรายงามเทิงเชียงราย
57160หงาวเทิงเชียงราย
57230หนองแรดเทิงเชียงราย
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีดอนไชย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายงาม อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแรด อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย,