เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
13000ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 2(ส่วนทั้งตำบลที่เหลือ ใช้รหัส 13210)\"
13210ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)\"
13210คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13000ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29>(ส่วนหมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป>และ หมู่ 3-12 ใช้รหัส 13210)\"
13210ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป> และ หมู่ 3-12(ส่วนหมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29> ใช้รหัส 13000)\"
13210บ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210เสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210อุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธนู อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหีบ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพสาวหาญ อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามบัณฑิต อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสนา อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำส้ม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้ซุง อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,