เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13210
\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  หัวลาน1ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ธนู2ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สามเขา3ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สามเขา4ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  สามเขา5ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ข้าวเม่า6ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ข้าวเม่า7ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ใหม่8ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  ใหม่9ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  โตนด10ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  คลองคต,วัดไทร,หางชะโด11ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  มาบพระจันทร์,โคกพริก,คลองคด12ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  เป็ด13ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
  หนองคัดเค้า14ข้าวเม่า อุทัยพระนครศรีอยุธยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวลาน หมู่ที่ 1 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ธนู หมู่ที่ 2 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สามเขา หมู่ที่ 3 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สามเขา หมู่ที่ 4 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน สามเขา หมู่ที่ 5 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข้าวเม่า หมู่ที่ 6 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข้าวเม่า หมู่ที่ 7 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน โตนด หมู่ที่ 10 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน คลองคต,วัดไทร,หางชะโด หมู่ที่ 11 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน มาบพระจันทร์,โคกพริก,คลองคด หมู่ที่ 12 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน เป็ด หมู่ที่ 13 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองคัดเค้า หมู่ที่ 14 ตำบล ข้าวเม่า อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,