เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ อุทัย 13210
ชื่อที่ทำการ : อุทัย
Postoffice Name : UTHAI
ที่อยู่ : 31หมู่13ถนนอยุธยา-อุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3535 6203
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)\"
   คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   ธนูอุทัยพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 30 เป็นต้นไป> และ หมู่ 3-12(ส่วนหมู่ 1 และ หมู่ 2<บ้านเลขที่ 1-29> ใช้รหัส 13000)\"
   บ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   บ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   เสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   หนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   หนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
   อุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
       Tags : อุทัย 13210 รหัสไปราณีย์ ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา,