เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
13130จำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-10 ใช้รหัส 18270)\"
18270ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 6 ใช้รหัส 13130)\"
13130บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130โพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล จำปา อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเจ้าสนุก อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านร่อม อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากท่า อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์เอน อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแดง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขนาก อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา,