เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ท่าเรือ 13130
ชื่อที่ทำการ : ท่าเรือ
Postoffice Name : THA RUA
ที่อยู่ : 439/4ถนนเทศบาล2 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3534 1063
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   จำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   ท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-10 ใช้รหัส 18270)\"
   บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   ปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   โพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
   หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
       Tags : ท่าเรือ 13130 รหัสไปราณีย์ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา,