เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเลย


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
42110เขาแก้วเชียงคานเลย
42110จอมศรีเชียงคานเลย
42110เชียงคานเชียงคานเลย
42110ธาตุเชียงคานเลย
42110นาซ่าวเชียงคานเลย
42110บุฮมเชียงคานเลย
42110ปากตมเชียงคานเลย
42110หาดทรายขาวเชียงคานเลย
42120กกสะทอนด่านซ้ายเลย
42120โคกงามด่านซ้ายเลย
42120ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
42120นาดีด่านซ้ายเลย
42120นาหอด่านซ้ายเลย
42120ปากหมันด่านซ้ายเลย
42120โป่งด่านซ้ายเลย
42120โพนสูงด่านซ้ายเลย
42120วังยาวด่านซ้ายเลย
42120อิปุ่มด่านซ้ายเลย
42140โคกใหญ่ท่าลี่เลย
42140ท่าลี่ท่าลี่เลย
42140น้ำแคมท่าลี่เลย
42140น้ำทูนท่าลี่เลย
42140หนองผือท่าลี่เลย
42140อาฮีท่าลี่เลย
42210ท่าสวรรค์นาด้วงเลย
42210ท่าสะอาดนาด้วงเลย
42210นาด้วงนาด้วงเลย
42210นาดอกคำนาด้วงเลย
42170นาพึงนาแห้วเลย
42170นามาลานาแห้วเลย
42170นาแห้วนาแห้วเลย
42170แสงภานาแห้วเลย
42170เหล่ากอหกนาแห้วเลย
42150ชมเจริญปากชมเลย
42150เชียงกลมปากชมเลย
42150ปากชมปากชมเลย
42150ห้วยบ่อซืนปากชมเลย
42150ห้วยพิชัยปากชมเลย
42150หาดคัมภีร์ปากชมเลย
42240ท่าช้างคล้องผาขาวเลย
42240โนนปอแดงผาขาวเลย
42240โนนป่าซางผาขาวเลย
42240บ้านเพิ่มผาขาวเลย
42240ผาขาวผาขาวเลย
42180ผานกเค้าภูกระดึงเลย
42180ภูกระดึงภูกระดึงเลย
42180ศรีฐานภูกระดึงเลย
42180ห้วยส้มภูกระดึงเลย
42160ท่าศาลาภูเรือเลย
42160ปลาบ่าภูเรือเลย
42160ร่องจิกภูเรือเลย
42160ลาดค่างภูเรือเลย
42160สานตมภูเรือเลย
42160หนองบัวภูเรือเลย
42230แก่งศรีภูมิภูหลวงเลย
42230ภูหอภูหลวงเลย
42230เลยวังไสย์ภูหลวงเลย
42230หนองคันภูหลวงเลย
42230ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย
42000กกดู่เมืองเลยเลย
42000กกทองเมืองเลยเลย
42000กุดป่องเมืองเลยเลย
42000ชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย
42000นาแขมเมืองเลยเลย
42000นาดินดำเมืองเลยเลย
42000นาโป่งเมืองเลยเลย
42100นาอ้อเมืองเลยเลย
42000นาอานเมืองเลยเลย
42000น้ำสวยเมืองเลยเลย
42000น้ำหมานเมืองเลยเลย
42000เมืองเมืองเลยเลย
42100ศรีสองรักเมืองเลยเลย
42000เสี้ยวเมืองเลยเลย
42130เขาหลวงวังสะพุงเลย
42130โคกขมิ้นวังสะพุงเลย
42130ทรายขาววังสะพุงเลย
42130ปากปวนวังสะพุงเลย
42130ผาน้อยวังสะพุงเลย
42130ผาบิ้งวังสะพุงเลย
42130วังสะพุงวังสะพุงเลย
42130ศรีสงครามวังสะพุงเลย
42130หนองงิ้ววังสะพุงเลย
42130หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย
42190ตาดข่าหนองหินเลย
42190ปวนพุหนองหินเลย
42190หนองหินหนองหินเลย
42220ทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย
42220ผาสามยอดเอราวัณเลย
42220ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย
42220เอราวัณเอราวัณเลย
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมศรี อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุฮม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากตม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดทรายขาว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกสะทอน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกงาม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหอ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากหมัน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่ง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล อิปุ่ม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำแคม อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผือ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล อาฮี อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสวรรค์ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสะอาด อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดอกคำ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาพึง อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นามาลา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแห้ว อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่ากอหก อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงกลม อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากชม อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดคัมภีร์ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้างคล้อง อำเภอ ผาขาว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนปอแดง อำเภอ ผาขาว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนป่าซาง อำเภอ ผาขาว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเพิ่ม อำเภอ ผาขาว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาขาว อำเภอ ผาขาว จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผานกเค้า อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูกระดึง อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยส้ม อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่องจิก อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดค่าง อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งศรีภูมิ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคัน อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยสีเสียด อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโป่ง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาอ้อ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำสวย อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำหมาน อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกขมิ้น อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากปวน อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาน้อย อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาบิ้ง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาดข่า อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาสามยอด อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาอินทร์แปลง อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย,รหัสไปราณีย์ ตำบล เอราวัณ อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย,