เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
34270กาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270โนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34270หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี
34170แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
34170ขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานี
34170เขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี
34170เจียดเขมราฐอุบลราชธานี
34170นาแวงเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองผือเขมราฐอุบลราชธานี
34170หนองสิมเขมราฐอุบลราชธานี
34170หัวนาเขมราฐอุบลราชธานี
34320กลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
34150ก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี
34150เขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี
34150ค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี
34150ชีทวนเขื่องในอุบลราชธานี
34150แดงหม้อเขื่องในอุบลราชธานี
34150ท่าไหเขื่องในอุบลราชธานี
34150ธาตุน้อยเขื่องในอุบลราชธานี
34150นาคำใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี
34320โนนรังเขื่องในอุบลราชธานี
34320บ้านกอกเขื่องในอุบลราชธานี
34320บ้านไทยเขื่องในอุบลราชธานี
34150ยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี
34150ศรีสุขเขื่องในอุบลราชธานี
34150สร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี
34150สหธาตุเขื่องในอุบลราชธานี
34150หนองเหล่าเขื่องในอุบลราชธานี
34150หัวดอนเขื่องในอุบลราชธานี
34220โขงเจียมโขงเจียมอุบลราชธานี
34220นาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี
34220หนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี
34220ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานี
34220ห้วยยางโขงเจียมอุบลราชธานี
34000คำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000ดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000ท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานี
34000เหล่าแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี
34160กลางเดชอุดมอุบลราชธานี
34160กุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
34160แก้งเดชอุดมอุบลราชธานี
34160คำครั่งเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ตบหูเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ท่าโพธิ์ศรีเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ทุ่งเทิงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นากะแซงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นาเจริญเดชอุดมอุบลราชธานี
34160นาส่วงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160โนนสมบูรณ์เดชอุดมอุบลราชธานี
34160บัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี
34160ป่าโมงเดชอุดมอุบลราชธานี
34160โพนงามเดชอุดมอุบลราชธานี
34160เมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี
34160สมสะอาดเดชอุดมอุบลราชธานี
34130กระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130กุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130กุศกรตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เกษมตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ขามเปี้ยตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130คอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130คำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130โคกจานตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เซเป็ดตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ตระการตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ตากแดดตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130นาพินตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130นาสะไมตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130บ้านแดงตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130เป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130สะพือตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130หนองเต่าตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผลอุบลราชธานี
34130ไหลทุ่งตระการพืชผลอุบลราชธานี
34330คำหว้าตาลสุมอุบลราชธานี
34330จิกเทิงตาลสุมอุบลราชธานี
34330ตาลสุมตาลสุมอุบลราชธานี
34330นาคายตาลสุมอุบลราชธานี
34330สำโรงตาลสุมอุบลราชธานี
34330หนองกุงตาลสุมอุบลราชธานี
34160กุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160โคกชำแระทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160นาเกษมทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160นาห่อมทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34160หนองอ้มทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี
34280นาจะหลวยนาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โนนสมบูรณ์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โนนสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280บ้านตูมนาจะหลวยอุบลราชธานี
34280พรสวรรค์นาจะหลวยอุบลราชธานี
34280โสกแสงนาจะหลวยอุบลราชธานี
34170กองโพนนาตาลอุบลราชธานี
34170นาตาลนาตาลอุบลราชธานี
34170พะลานนาตาลอุบลราชธานี
34170พังเคนนาตาลอุบลราชธานี
34160นาดีนาเยียอุบลราชธานี
34160นาเยียนาเยียอุบลราชธานี
34160นาเรืองนาเยียอุบลราชธานี
34260ขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260โคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260ตาเกาน้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260ไพบูลย์น้ำขุ่นอุบลราชธานี
34260เก่าขามน้ำยืนอุบลราชธานี
34260โซงน้ำยืนอุบลราชธานี
34260โดมประดิษฐ์น้ำยืนอุบลราชธานี
34260บุเปือยน้ำยืนอุบลราชธานี
34260ยางน้ำยืนอุบลราชธานี
34260ยางใหญ่น้ำยืนอุบลราชธานี
34260สีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี
34230คอแลนบุณฑริกอุบลราชธานี
34230นาโพธิ์บุณฑริกอุบลราชธานี
34230โนนค้อบุณฑริกอุบลราชธานี
34230บัวงามบุณฑริกอุบลราชธานี
34230บ้านแมดบุณฑริกอุบลราชธานี
34230โพนงามบุณฑริกอุบลราชธานี
34230หนองสะโนบุณฑริกอุบลราชธานี
34230ห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานี
34110กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ดอนจิกพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110นาโพธิ์พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โนนกลางพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โนนกาหลงพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110บ้านแขมพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110พิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โพธิ์ไทรพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110โพธิ์ศรีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ระเวพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110ไร่ใต้พิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110หนองบัวฮีพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34110อ่างศิลาพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
34340โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340ม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340สำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34340เหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
34140ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140เตยม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140นาเลิงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140โพนแพงม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ยางโยภาพม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140ยางสักกระโพหลุ่มม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองไข่นกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองช้างใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองเมืองม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองเหล่าม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140หนองฮางม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34140เหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี
34000กระโสบเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000กุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ขี้เหล็กเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000แจระแมเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ปทุมเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000ไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หนองบ่อเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34000หัวเรือเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
34190คำขวางวารินชำราบอุบลราชธานี
34190คำน้ำแซบวารินชำราบอุบลราชธานี
34190คูเมืองวารินชำราบอุบลราชธานี
34310ท่าลาดวารินชำราบอุบลราชธานี
34190ธาตุวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โนนผึ้งวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โนนโหนนวารินชำราบอุบลราชธานี
34310บุ่งหวายวารินชำราบอุบลราชธานี
34190บุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี
34190โพธิ์ใหญ่วารินชำราบอุบลราชธานี
34190เมืองศรีไควารินชำราบอุบลราชธานี
34190วารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี
34190สระสมิงวารินชำราบอุบลราชธานี
34190แสนสุขวารินชำราบอุบลราชธานี
34190หนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี
34310ห้วยขะยุงวารินชำราบอุบลราชธานี
34250แก้งกอกศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250คำไหลศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ตะบ่ายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250นาคำศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250นาเลินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250ลาดควายศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250วารินศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250สงยางศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250หนามแท่งศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34250เอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
34190แก่งโดมสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190ท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190บุ่งมะแลงสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34190สว่างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
34360ขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี
34360ค้อน้อยสำโรงอุบลราชธานี
34360โคกก่องสำโรงอุบลราชธานี
34360โคกสว่างสำโรงอุบลราชธานี
34360โนนกลางสำโรงอุบลราชธานี
34360โนนกาเล็นสำโรงอุบลราชธานี
34360บอนสำโรงอุบลราชธานี
34360สำโรงสำโรงอุบลราชธานี
34360หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี
34350คันไร่สิรินธรอุบลราชธานี
34350คำเขื่อนแก้วสิรินธรอุบลราชธานี
34350ช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
34350นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยสิรินธรอุบลราชธานี
34350โนนก่อสิรินธรอุบลราชธานี
34350ฝางคำสิรินธรอุบลราชธานี
34000แพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
34000โพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
34000หนองบกเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กาบิน อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งเค็ง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ข้าวปุ้น อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสวาง อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทันน้ำ อำเภอ กุดข้าวปุ้น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้งเหนือ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามป้อม อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขมราฐ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจียด อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแวง อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนกทา อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผือ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสิม อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวนา อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก่อเอ้ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขื่องใน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ค้อทอง อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชีทวน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แดงหม้อ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าไห อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุน้อย อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคำใหญ่ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนรัง อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกอก อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไทย อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางขี้นก อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุข อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้างถ่อ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สหธาตุ อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเหล่า อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวดอน อำเภอ เขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โขงเจียม อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์กลาง อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแสงใหญ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำไฮใหญ่ อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนมดแดง อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเมือง อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าแดง อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลาง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดประทาย อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้ง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำครั่ง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตบหู อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าโพธิ์ศรี อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งเทิง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากะแซง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเจริญ อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาส่วง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวงาม อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าโมง อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนงาม อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเดช อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมสะอาด อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระเดียน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดยาลวน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุศกร อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกษม อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเปี้ย อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนสาย อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำเจริญ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกจาน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เซเป็ด อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตระการ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากแดด อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำแข้ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาพิน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสะไม อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกุง อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแดง อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เป้า อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพือ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเต่า อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไหลทุ่ง อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำหว้า อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล จิกเทิง อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลสุม อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคาย อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ ตาลสุม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเรือ อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกชำแระ อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเกษม อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาห่อม อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอ้ม อำเภอ ทุ่งศรีอุดม จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาจะหลวย อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสวรรค์ อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตูม อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรสวรรค์ อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โสกแสง อำเภอ นาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กองโพน อำเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาตาล อำเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะลาน อำเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังเคน อำเภอ นาตาล จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาดี อำเภอ นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเยีย อำเภอ นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเรือง อำเภอ นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเกา อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพบูลย์ อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เก่าขาม อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โซง อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โดมประดิษฐ์ อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุเปือย อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาง อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางใหญ่ อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอแลน อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนค้อ อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวงาม อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแมด อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนงาม อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสะโน อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดชมภู อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายมูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกลาง อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกาหลง อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแขม อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิบูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ศรี อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระเว อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่ใต้ อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวฮี อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างศิลา อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงใหญ่ อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองคอน อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สารภี อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่างาม อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดุมใหญ่ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เตย อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเลิง อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ใหญ่ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนแพง อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางโยภาพ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไข่นก อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองช้างใหญ่ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเมือง อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเหล่า อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฮาง อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าบก อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระโสบ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดลาด อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจระแม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปทุม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะอาว อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่น้อย อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขอน อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเรือ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำขวาง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำน้ำแซบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเมือง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าลาด อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนผึ้ง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนโหนน อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งหวาย อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งไหม อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ใหญ่ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระสมิง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกินเพล อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยขะยุง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้งกอก อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำไหล อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนใหญ่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะบ่าย อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเลิน อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดควาย อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วาริน อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สงยาง อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนามแท่ง อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เอือดใหญ่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่งโดม อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งมะแลง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สว่าง อำเภอ สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามป้อม อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ค้อน้อย อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกก่อง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสว่าง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกลาง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนกาเล็น อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บอน อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไฮ อำเภอ สำโรง จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คันไร่ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำเขื่อนแก้ว อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องเม็ก อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนก่อ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฝางคำ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แพงใหญ่ อำเภอ เหล่าเสือโก้ก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนเมือง อำเภอ เหล่าเสือโก้ก จังหวัด อุบลราชธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบก อำเภอ เหล่าเสือโก้ก จังหวัด อุบลราชธานี,