เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุทัยธานี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
61120เขาขี้ฝอยทัพทันอุทัยธานี
61120โคกหม้อทัพทันอุทัยธานี
61120ตลุกดู่ทัพทันอุทัยธานี
61120ทัพทันทัพทันอุทัยธานี
61120ทุ่งนาไทยทัพทันอุทัยธานี
61120หนองกระทุ่มทัพทันอุทัยธานี
61120หนองกลางดงทัพทันอุทัยธานี
61120หนองยายดาทัพทันอุทัยธานี
61120หนองสระทัพทันอุทัยธานี
61120หนองหญ้าปล้องทัพทันอุทัยธานี
61140แก่นมะกรูดบ้านไร่อุทัยธานี
61140คอกควายบ้านไร่อุทัยธานี
61140เจ้าวัดบ้านไร่อุทัยธานี
61140ทัพหลวงบ้านไร่อุทัยธานี
61140บ้านบึงบ้านไร่อุทัยธานี
61140บ้านไร่บ้านไร่อุทัยธานี
61180บ้านใหม่คลองเคียนบ้านไร่อุทัยธานี
61180เมืองการุ้งบ้านไร่อุทัยธานี
61180วังหินบ้านไร่อุทัยธานี
61180หนองจอกบ้านไร่อุทัยธานี
61180หนองบ่มกล้วยบ้านไร่อุทัยธานี
61140ห้วยแห้งบ้านไร่อุทัยธานี
61180หูช้างบ้านไร่อุทัยธานี
61000เกาะเทโพเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ดอนขวางเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ท่าซุงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000ทุ่งใหญ่เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000น้ำซึมเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000เนินแจงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000โนนเหล็กเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000สะแกกรังเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองแกเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองเต่าเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองไผ่แบนเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หนองพังค่าเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000หาดทนงเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61000อุทัยใหม่เมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
61160ทุ่งนางามลานสักอุทัยธานี
61160น้ำรอบลานสักอุทัยธานี
61160ประดู่ยืนลานสักอุทัยธานี
61160ป่าอ้อลานสักอุทัยธานี
61160ระบำลานสักอุทัยธานี
61160ลานสักลานสักอุทัยธานี
61150บ่อยางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150ไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150พลวงสองนางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150สว่างอารมณ์สว่างอารมณ์อุทัยธานี
61150หนองหลวงสว่างอารมณ์อุทัยธานี
61130ดงขวางหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ดอนกลอยหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ท่าโพหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ทุ่งพึ่งหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หนองขาหย่างหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หนองไผ่หนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หมกแถวหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130หลุมเข้าหนองขาหย่างอุทัยธานี
61130ห้วยรอบหนองขาหย่างอุทัยธานี
61110เขากวางทองหนองฉางอุทัยธานี
61170เขาบางแกรกหนองฉางอุทัยธานี
61110ทุ่งพงหนองฉางอุทัยธานี
61110ทุ่งโพหนองฉางอุทัยธานี
61110บ้านเก่าหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองฉางหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองนางนวลหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองยางหนองฉางอุทัยธานี
61110หนองสรวงหนองฉางอุทัยธานี
61110อุทัยเก่าหนองฉางอุทัยธานี
61170ทองหลางห้วยคตอุทัยธานี
61170สุขฤทัยห้วยคตอุทัยธานี
61170ห้วยคตห้วยคตอุทัยธานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาขี้ฝอย อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกหม้อ อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลุกดู่ อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทัพทัน อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งนาไทย อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกลางดง อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยายดา อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสระ อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทัพหลวง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่คลองเคียน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองการุ้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจอก อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบ่มกล้วย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หูช้าง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเทโพ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนขวาง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าซุง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำซึม อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินแจง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเหล็ก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะแกกรัง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแก อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเต่า อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่แบน อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพังค่า อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดทนง อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งนางาม อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำรอบ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประดู่ยืน อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าอ้อ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานสัก อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อยาง อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่เขียว อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลวงสองนาง อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงขวาง อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนกลอย อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าโพ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งพึ่ง อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาหย่าง อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมกแถว อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลุมเข้า อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยรอบ อำเภอ หนองขาหย่าง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขากวางทอง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาบางแกรก อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งพง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งโพ อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเก่า อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฉาง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองนางนวล อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยาง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสรวง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุทัยเก่า อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทองหลาง อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขฤทัย อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี,