เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
53140ข่อยสูงตรอนอุตรดิตถ์
53140น้ำอ่างตรอนอุตรดิตถ์
53140บ้านแก่งตรอนอุตรดิตถ์
53140วังแดงตรอนอุตรดิตถ์
53140หาดสองแควตรอนอุตรดิตถ์
53230น้ำพี้ทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230บ่อทองทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230ป่าคายทองแสนขันอุตรดิตถ์
53230ผักขวงทองแสนขันอุตรดิตถ์
53150จริมท่าปลาอุตรดิตถ์
53150ท่าปลาท่าปลาอุตรดิตถ์
53110ท่าแฝกท่าปลาอุตรดิตถ์
53150นางพญาท่าปลาอุตรดิตถ์
53150น้ำหมันท่าปลาอุตรดิตถ์
53190ผาเลือดท่าปลาอุตรดิตถ์
53190ร่วมจิตท่าปลาอุตรดิตถ์
53150หาดล้าท่าปลาอุตรดิตถ์\"เฉพาะ หมู่ 4-8(ส่วนหมู่ 1-3, 9 ใช้รหัส 53190)\"
53190หาดล้าท่าปลาอุตรดิตถ์\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 9(ส่วนหมู่ 4-8 ใช้รหัส 53150)\"
53110เด่นเหล็กน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110น้ำไคร้น้ำปาดอุตรดิตถ์
53110น้ำไผ่น้ำปาดอุตรดิตถ์
53110บ้านฝายน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110แสนตอน้ำปาดอุตรดิตถ์
53110ห้วยมุ่นน้ำปาดอุตรดิตถ์
53180นาขุมบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180บ่อเบี้ยบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180บ้านโคกบ้านโคกอุตรดิตถ์
53180ม่วงเจ็ดต้นบ้านโคกอุตรดิตถ์
53120คอรุมพิชัยอุตรดิตถ์
53120ท่ามะเฟืองพิชัยอุตรดิตถ์
53220ท่าสักพิชัยอุตรดิตถ์
53120นายางพิชัยอุตรดิตถ์
53120นาอินพิชัยอุตรดิตถ์
53120ในเมืองพิชัยอุตรดิตถ์
53120บ้านโคนพิชัยอุตรดิตถ์
53220บ้านดาราพิชัยอุตรดิตถ์
53120บ้านหม้อพิชัยอุตรดิตถ์
53120พญาแมนพิชัยอุตรดิตถ์
53120ไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์
53160บ้านเสี้ยวฟากท่าอุตรดิตถ์
53160ฟากท่าฟากท่าอุตรดิตถ์
53160สองคอนฟากท่าอุตรดิตถ์
53160สองห้องฟากท่าอุตรดิตถ์
53000ขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000คุ้งตะเภาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000งิ้วงามเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ถ้ำฉลองเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ท่าเสาเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000น้ำริดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000บ้านเกาะเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์\"เฉพาะ หมู่ 1-6, 10(ส่วนหมู่ 7-9 ใช้รหัส 53170)\"
53170บ้านเกาะเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์\"เฉพาะ หมู่ 7-9(ส่วนหมู่ 1-6, 10 ใช้รหัส 53000)\"
53000บ้านด่านเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000บ้านด่านนาขามเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53170วังกะพี้เมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000วังดินเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000แสนตอเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000หาดกรวดเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53000หาดงิ้วเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
53130ชัยจุมพลลับแลอุตรดิตถ์
53210ด่านแม่คำมันลับแลอุตรดิตถ์
53210ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์
53130นานกกกลับแลอุตรดิตถ์
53210ไผ่ล้อมลับแลอุตรดิตถ์
53130ฝายหลวงลับแลอุตรดิตถ์
53130แม่พูลลับแลอุตรดิตถ์
53130ศรีพนมมาศลับแลอุตรดิตถ์
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ข่อยสูง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำอ่าง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแดง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดสองแคว อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำพี้ อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าคาย อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักขวง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าปลา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาเลือด อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่วมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดล้า อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดล้า อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล เด่นเหล็ก อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนตอ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขุม อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโคก อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงเจ็ดต้น อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอรุม อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะเฟือง อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสัก อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นายาง อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาอิน อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโคน อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดารา อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล พญาแมน อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไร่อ้อย อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเสี้ยว อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองคอน อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองห้อง อำเภอ ฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุ้งตะเภา อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้วงาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำฉลอง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเสา อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านด่าน อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าเซ่า อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังกะพี้ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังดิน อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนตอ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดกรวด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดงิ้ว อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยจุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านแม่คำมัน อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล นานกกก อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฝายหลวง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีพนมมาศ อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์,