เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสตูล


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
91130ควนกาหลงควนกาหลงสตูล
91130ทุ่งนุ้ยควนกาหลงสตูล
91130อุไดเจริญควนกาหลงสตูล
91160ควนโดนควนโดนสตูล
91160ควนสตอควนโดนสตูล
91160ย่านซื่อควนโดนสตูล
91160วังประจันควนโดนสตูล
91150ท่าแพท่าแพสตูล
91150ท่าเรือท่าแพสตูล
91150แป-ระท่าแพสตูล
91150สาครท่าแพสตูล
91120ขอนคลานทุ่งหว้าสตูล
91120ทุ่งบุหลังทุ่งหว้าสตูล
91120ทุ่งหว้าทุ่งหว้าสตูล
91120นาทอนทุ่งหว้าสตูล
91120ป่าแก่บ่อหินทุ่งหว้าสตูล
91130นิคมพัฒนามะนังสตูล
91130ปาล์มพัฒนามะนังสตูล
91140เกตรีเมืองสตูลสตูล
91000เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูล\"ทั้งตำบล(ยกเว้น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ใช้รหัส 91110)\"
91110เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูล\"เฉพาะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา(นอกนั้นทั้งตำบล ใช้รหัส 91000)\"
91000คลองขุดเมืองสตูลสตูล
91000ควนขันเมืองสตูลสตูล
91140ควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล
91000เจ๊ะบิลังเมืองสตูลสตูล
91140ฉลุงเมืองสตูลสตูล
91000ตันหยงโปเมืองสตูลสตูล
91000ตำมะลังเมืองสตูลสตูล
91140บ้านควนเมืองสตูลสตูล
91000ปูยูเมืองสตูลสตูล
91000พิมานเมืองสตูลสตูล
91110กำแพงละงูสตูล
91110เขาขาวละงูสตูล
91110น้ำผุดละงูสตูล
91110ปากน้ำละงูสตูล
91110ละงูละงูสตูล
91110แหลมสนละงูสตูล
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งนุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุไดเจริญ อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านซื่อ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล แป-ระ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาคร อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งบุหลัง อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทอน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกตรี อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะสาหร่าย อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะสาหร่าย อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองขุด อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนขัน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนโพธิ์ อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจ๊ะบิลัง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉลุง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตันหยงโป อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตำมะลัง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านควน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปูยู อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาขาว อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมสน อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล,