เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
33110กระแซงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110โนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110บึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33130คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130จานกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130โนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130อีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33140กฤษณาขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140โคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140จะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ใจดีขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ตาอุดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140นิคมพัฒนาขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ศรีตระกูลขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ศรีสะอาดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140สะเดาใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140สำโรงตาเจ็นขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140หนองฉลองขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยสำราญขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140หัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษ
33150กระหวันขุนหาญศรีสะเกษ
33150กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ
33150ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ
33150โนนสูงขุนหาญศรีสะเกษ
33150บักดองขุนหาญศรีสะเกษ
33150พรานขุนหาญศรีสะเกษ
33150โพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ
33150โพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษ
33150ไพรขุนหาญศรีสะเกษ
33150ภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ
33150สิขุนหาญศรีสะเกษ
33150ห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษ
33130เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130ตองปิดน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130น้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130รุ่งระวีน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130ละเอาะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33250โนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ
33250บกโนนคูณศรีสะเกษ
33250โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
33250หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
33250เหล่ากวางโนนคูณศรีสะเกษ
33220บึงบูรพ์บึงบูรพ์ศรีสะเกษ
33220เป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
33110ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110เสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองหว้าเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33170กู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170ตูมปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170พิมายปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170พิมายเหนือปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170โพธิ์ศรีปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สวายปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170หนองเชียงทูนปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33230ตำแยพยุห์ศรีสะเกษ
33230โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
33230พยุห์พยุห์ศรีสะเกษ
33230พรหมสวัสดิ์พยุห์ศรีสะเกษ
33230หนองค้าพยุห์ศรีสะเกษ
33120โดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120ผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120หนองม้าโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33180ดินแดงไพรบึงศรีสะเกษ
33180โนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ
33180ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษ
33180ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
33180สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ
33180สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ
33140โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ
33120ตาโกนเมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33120เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33120หนองใหญ่เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33000คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000จานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ซำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ตะดอบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ทุ่มเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนข่าเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนเขวาเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนค้อเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000เมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000เมืองเหนือเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หญ้าปล้องเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองไฮเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33190กุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190คอนกามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190โนนคูนยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190บึงบอนยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ยางชุมใหญ่ยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษ
33160จิกสังข์ทองราษีไศลศรีสะเกษ
33160ด่านราษีไศลศรีสะเกษ
33160ดู่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
33160ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160เมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ
33160เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
33160ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
33160สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
33160หว้านคำราษีไศลศรีสะเกษ
33270ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ
33270ทุ่งสวางวังหินศรีสะเกษ
33270ธาตุวังหินศรีสะเกษ
33270บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ
33270บุสูงวังหินศรีสะเกษ
33270โพนยางวังหินศรีสะเกษ
33270วังหินวังหินศรีสะเกษ
33270ศรีสำราญวังหินศรีสะเกษ
33240ตูมศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240พิงพวยศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240ศรีแก้วศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240ศรีโนนงามศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240สระเยาว์ศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240สะพุงศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240เสื่องข้าวศรีรัตนะศรีสะเกษ
33160กุงศิลาลาดศรีสะเกษ
33160คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษ
33160โจดม่วงศิลาลาดศรีสะเกษ
33160หนองบัวดงศิลาลาดศรีสะเกษ
33210กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210จานแสนไชยห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ปราสาทห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210เมืองหลวงห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ
33120ก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120กำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ขะยูงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แขมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โคกหล่ามอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แต้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ทุ่งไชยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ปะอาวอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โพธิ์ชัยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120รังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120สระกำแพงใหญ่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120สำโรงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หนองห้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หนองไฮอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หัวช้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กระแซง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเสลา อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนุน อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จานใหญ่ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชำ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำอ้อม อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสำราญ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงมะลู อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเงิน อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมือง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล รุง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละลาย อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนกล้วย อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สังเม็ก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาธงชัย อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าลาด อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำเนียม อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จาน อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่ อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดูน อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาม อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสัง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวน้อย อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักแพว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองน้อย อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละทาย อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหัวช้าง อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล อีปาด อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กฤษณา อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กันทรารมย์ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเพชร อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะกง อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ใจดี อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาอุด อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาท อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลมศักดิ์ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีตระกูล อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสะอาด อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเดาใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงตาเจ็น อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โสน อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฉลอง อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยใต้ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยสำราญ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเสือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระหวัน อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กันทรอม อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนหาญ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสูง อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บักดอง อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์กระสังข์ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์วงศ์ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพร อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูฝ้าย อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สิ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยจันทร์ อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขิน อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูบ อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล รุ่งระวี อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละเอาะ อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนค้อ อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บก อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่ากวาง อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงบูรพ์ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เป๊าะ อำเภอ บึงบูรพ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าคล้อ อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสียว อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองงูเหลือม อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหว้า อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฮาง อำเภอ เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กู่ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตูม อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิมาย อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิมายเหนือ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ศรี อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมอ อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวาย อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงปราสาท อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเชียงทูน อำเภอ ปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตำแย อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนเพ็ก อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พยุห์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรหมสวัสดิ์ อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองค้า อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โดด อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผือใหญ่ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสียว อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองม้า อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล อีเซ อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินแดง อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนปูน อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาทเยอ อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพรบึง อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรงพลัน อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุขสวัสดิ์ อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกตาล อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียนราม อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละลม อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยตามอญ อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยตึ๊กชู อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาโกน อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองจันทร์ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูซอด อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จาน อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซำ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะดอบ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่ม อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำคำ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนเขวา อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนค้อ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองใต้ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หญ้าปล้อง อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไฮ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมากเขียบ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเมืองฮาม อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนกาม อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนคูน อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงบอน อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางชุมน้อย อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางชุมใหญ่ อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลิ้นฟ้า อำเภอ ยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จิกสังข์ทอง อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่าน อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวหุ่ง อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองคง อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองแคน อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ส้มป่อย อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สร้างปี่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแค อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหมี อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองอึ่ง อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หว้านคำ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดวนใหญ่ อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสวาง อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธาตุ อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุสูง อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนยาง อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ วังหิน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตูม อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิงพวย อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีแก้ว อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีโนนงาม อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระเยาว์ อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพุง อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสื่องข้าว อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุง อำเภอ ศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลีกลิ้ง อำเภอ ศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โจดม่วง อำเภอ ศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวดง อำเภอ ศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กล้วยกว้าง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล จานแสนไชย อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปราสาท อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยทับทัน อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขะยูง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล แข้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล แขม อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกหล่าม อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล แต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งไชย อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะอาว อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล รังแร้ง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระกำแพงใหญ่ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองห้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไฮ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวช้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,รหัสไปราณีย์ ตำบล อีหล่ำ อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ,