เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำพูน


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
51160ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
51160ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
51160บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
51180บ้านธิบ้านธิลำพูน
51180ห้วยยาบบ้านธิลำพูน
51130บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
51130ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
51130ศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน
51130หนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูน
51130เหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูน
51120ท่าตุ้มป่าซางลำพูน
51120นครเจดีย์ป่าซางลำพูน
51120น้ำดิบป่าซางลำพูน
51120บ้านเรือนป่าซางลำพูน
51120ปากบ่องป่าซางลำพูน
51120ป่าซางป่าซางลำพูน
51120ม่วงน้อยป่าซางลำพูน
51120มะกอกป่าซางลำพูน
51120แม่แรงป่าซางลำพูน
51000ต้นธงเมืองลำพูนลำพูน
51000ในเมืองเมืองลำพูนลำพูน
51000บ้านกลางเมืองลำพูนลำพูน
51000บ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูน
51000ประตูป่าเมืองลำพูนลำพูน
51000ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
51000มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
51000ริมปิงเมืองลำพูนลำพูน
51000เวียงยองเมืองลำพูนลำพูน
51000ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
51150หนองช้างคืนเมืองลำพูนลำพูน
51000หนองหนามเมืองลำพูนลำพูน
51000เหมืองง่าเมืองลำพูนลำพูน
51000เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
51150อุโมงค์เมืองลำพูนลำพูน
51170ทากาศแม่ทาลำพูน
51170ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
51170ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
51140ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
51170ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
51140ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
51110ก้อลี้ลำพูน
51110ดงคำลี้ลำพูน
51110นาทรายลี้ลำพูน
51110ป่าไผ่ลี้ลำพูน
51110แม่ตืนลี้ลำพูน
51110แม่ลานลี้ลำพูน
51110ลี้ลี้ลำพูน
51110ศรีวิชัยลี้ลำพูน
51120วังผางเวียงหนองล่องลำพูน
51120หนองยวงเวียงหนองล่องลำพูน
51120หนองล่องเวียงหนองล่องลำพูน
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านธิ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยาบ อำเภอ บ้านธิ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่ายาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำดิบ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเรือน อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากบ่อง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงน้อย อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแป้น อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองช้างคืน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหนาม อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทากาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาขุมเงิน อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาแม่ลอบ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาสบเส้า อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก้อ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงคำ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลาน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองยวง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน,