เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
52130เกาะคาเกาะคาลำปาง
52130ท่าผาเกาะคาลำปาง
52130นาแก้วเกาะคาลำปาง
52130นาแส่งเกาะคาลำปาง
52130ลำปางหลวงเกาะคาลำปาง
52130วังพร้าวเกาะคาลำปาง
52130ศาลาเกาะคาลำปาง
52130ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง
52130ไหล่หินเกาะคาลำปาง
52110นาแกงาวลำปาง
52110บ้านโป่งงาวลำปาง
52110บ้านร้องงาวลำปาง
52110บ้านหวดงาวลำปาง
52110บ้านแหงงาวลำปาง
52110บ้านอ้อนงาวลำปาง
52110ปงเตางาวลำปาง
52110แม่ตีบงาวลำปาง
52110หลวงใต้งาวลำปาง
52110หลวงเหนืองาวลำปาง
52120แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52120ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52120บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
52120ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52120เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52120แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52120วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52160เถินบุรีเถินลำปาง
52160นาโป่งเถินลำปาง
52160แม่ถอดเถินลำปาง
52160แม่ปะเถินลำปาง
52160แม่มอกเถินลำปาง
52230แม่วะเถินลำปาง
52160ล้อมแรดเถินลำปาง
52160เวียงมอกเถินลำปาง
52240แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52240ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52240บ้านขอเมืองปานลำปาง
52240เมืองปานเมืองปานลำปาง
52240หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52000กล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง
52100ชมพูเมืองลำปางลำปาง
52000ต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง
52000ทุ่งฝายเมืองลำปางลำปาง
52000นิคมพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100บ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเป้าเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านแลงเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปาง
52000บุญนาคพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
52000พระบาทเมืองลำปางลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-9(ส่วนหมู่ 4 ใช้รหัส 52220)\"
52220พระบาทเมืองลำปางลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 4(ส่วนหมู่ 1-3, 5-9 ใช้รหัส 52000)\"
52000พิชัยเมืองลำปางลำปาง
52000เวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
52100สบตุ๋ยเมืองลำปางลำปาง
52100สวนดอกเมืองลำปางลำปาง
52000หัวเวียงเมืองลำปางลำปาง
52150ดอนไฟแม่ทะลำปาง
52150นาครัวแม่ทะลำปาง
52150น้ำโจ้แม่ทะลำปาง
52150บ้านกิ่วแม่ทะลำปาง
52150บ้านบอมแม่ทะลำปาง
52150ป่าตันแม่ทะลำปาง
52150แม่ทะแม่ทะลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 1-5, 7-9(ส่วนหมู่ 6 ใช้รหัส 52220)\"
52220แม่ทะแม่ทะลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-9 ใช้รหัส 52150)\"
52150วังเงินแม่ทะลำปาง
52150สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
52150หัวเสือแม่ทะลำปาง
52180ผาปังแม่พริกลำปาง
52180พระบาทวังตวงแม่พริกลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 3-5, 7-8(ส่วนหมู่ 1-2, 6 ใช้รหัส 52230)\"
52230พระบาทวังตวงแม่พริกลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 6(ส่วนหมู่ 3-5, 7-8 ใช้รหัส 52180)\"
52180แม่ปุแม่พริกลำปาง
52180แม่พริกแม่พริกลำปาง
52220จางเหนือแม่เมาะลำปาง
52220นาสักแม่เมาะลำปาง
52000บ้านดงแม่เมาะลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 4-6(ส่วนหมู่ 1-3, 7-8 ใช้รหัส 52220)\"
52220บ้านดงแม่เมาะลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 7-8(ส่วนหมู่ 4-6 ใช้รหัส 52000)\"
52220แม่เมาะแม่เมาะลำปาง
52220สบป้าดแม่เมาะลำปาง
52140ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
52140ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
52140วังแก้ววังเหนือลำปาง
52140วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52140วังใต้วังเหนือลำปาง
52140วังทรายคำวังเหนือลำปาง
52140วังทองวังเหนือลำปาง
52140วังเหนือวังเหนือลำปาง
52170นายางสบปราบลำปาง
52170แม่กัวะสบปราบลำปาง
52170สบปราบสบปราบลำปาง
52170สมัยสบปราบลำปาง
52210ทุ่งงามเสริมงามลำปาง
52210เสริมกลางเสริมงามลำปาง
52210เสริมขวาเสริมงามลำปาง
52210เสริมซ้ายเสริมงามลำปาง
52190ปงยางคกห้างฉัตรลำปาง
52190เมืองยาวห้างฉัตรลำปาง
52190แม่สันห้างฉัตรลำปาง
52190วอแก้วห้างฉัตรลำปาง
52190เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง
52190หนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
52190ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปาง
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะคา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแส่ง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำปางหลวง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังพร้าว อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแก อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านร้อง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหวด อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแหง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านอ้อน อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลวงใต้ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลวงเหนือ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งผึ้ง อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองมาย อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เถินบุรี อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโป่ง อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งฝาย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนไฟ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบอม อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันดอนแก้ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาทวังตวง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาทวังตวง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปุ อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล จางเหนือ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสัก อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดง อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดง อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งฮั้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแก้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังซ้าย อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใต้ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเหนือ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นายาง อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กัวะ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สัน อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วอแก้ว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง,