เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
45150กำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150กู่กาสิงห์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ดงครั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ดงครั่งใหญ่เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ทุ่งทองเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150น้ำอ้อมเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150โนนสว่างเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150บ้านฝางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เมืองบัวเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150สิงห์โคกเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150หนองแวงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เหล่าหลวงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45180โคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดงกลางจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180น้ำใสจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180เมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ศรีโคตรจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180หนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180หัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180อีง่องจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45000จังหารจังหารร้อยเอ็ด
45000ดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด
45000ดินดำจังหารร้อยเอ็ด
45000ปาฝาจังหารร้อยเอ็ด
45000ผักแว่นจังหารร้อยเอ็ด
45000ม่วงลาดจังหารร้อยเอ็ด
45000ยางใหญ่จังหารร้อยเอ็ด
45000แสนชาติจังหารร้อยเอ็ด
45000เชียงขวัญเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000บ้านเขืองเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000พระเจ้าเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000พระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170พลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170หมูม้นเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170ทุ่งเขาหลวงทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เทอดไทยทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170บึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170มะบ้าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เหล่าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เขวาทุ่งธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ธงธานีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ธวัชบุรีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170บึงนครธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ไพศาลธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170มะอึธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170เมืองน้อยธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ราชธานีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170หนองไผ่ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170หนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170อุ่มเม้าธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45190ขี้เหล็กปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190ดอกล้ำปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190โนนสง่าปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190โนนสวรรค์ปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190บัวแดงปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190โพนสูงปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190สระบัวปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45190หนองแคนปทุมรัตน์ร้อยเอ็ด
45140กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด
45140ค้อใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด
45140คำไฮพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โคกสว่างพนมไพรร้อยเอ็ด
45140ชานุวรรณพนมไพรร้อยเอ็ด
45140นานวลพนมไพรร้อยเอ็ด
45140พนมไพรพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โพธิ์ใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด
45140วารีสวัสดิ์พนมไพรร้อยเอ็ด
45140สระแก้วพนมไพรร้อยเอ็ด
45140แสนสุขพนมไพรร้อยเอ็ด
45140หนองทัพไทยพนมไพรร้อยเอ็ด
45230ขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230คำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230ดอนโองโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230บัวคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230โพธิ์ศรีโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230สะอาดโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230หนองตาไก้โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230อัคคะคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45240ท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด
45240โพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด
45240ยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด
45240ศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด
45240สามขาโพนทรายร้อยเอ็ด
45110คำนาดีโพนทองร้อยเอ็ด
45110โคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด
45110โคกสูงโพนทองร้อยเอ็ด
45110นาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด
45110โนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด
45110พรมสวรรค์โพนทองร้อยเอ็ด
45110โพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด
45110โพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด
45110วังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด
45110แวงโพนทองร้อยเอ็ด
45110สระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด
45110สว่างโพนทองร้อยเอ็ด
45110หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด
45110อุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด
45250ชมสะอาดเมยวดีร้อยเอ็ด
45250ชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด
45250บุ่งเลิศเมยวดีร้อยเอ็ด
45250เมยวดีเมยวดีร้อยเอ็ด
45000ขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000แคนใหญ่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000นาโพธิ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000โนนตาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000โนนรังเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ปอภารเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000เมืองทองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000สะอาดสมบูรณ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000สีแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000หนองแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000หนองแวงเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45220กกกุงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220คูเมืองเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220เมืองสรวงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220หนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220หนองหินเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45000บ้านบากศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000โพธิ์ทองศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45280โพธิ์สัยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000เมืองเปลือยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000ศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45280สวนจิกศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000หนองแวงควงศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45130จำปาขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ช้างเผือกสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ดอกไม้สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งกุลาสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งศรีเมืองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งหลวงสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130นาใหญ่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130น้ำคำสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130บ่อพันขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130เมืองทุ่งสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130สระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ห้วยหินลาดสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หัวช้างสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หัวโทนสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หินกองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45120กลางเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เกาะแก้วเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นางามเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาแซงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาเลิงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120บึงเกลือเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120พรสวรรค์เสลภูมิร้อยเอ็ด
45120โพธิ์ทองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ภูเงินเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เมืองไพรเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120วังหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ศรีวิลัยเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120หนองหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เหล่าน้อยเสลภูมิร้อยเอ็ด
45210กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
45210โคกสว่างหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ท่าสีดาหนองพอกร้อยเอ็ด
45210บึงงามหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ผาน้ำย้อยหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ภูเขาทองหนองพอกร้อยเอ็ด
45210รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด
45210หนองขุ่นใหญ่หนองพอกร้อยเอ็ด
45210หนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด
45140ดูกอึ่งหนองฮีร้อยเอ็ด
45140เด่นราษฎร์หนองฮีร้อยเอ็ด
45140สาวแหหนองฮีร้อยเอ็ด
45140หนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด
45160ขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160บ้านแจ้งอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160บ้านดู่อาจสามารถร้อยเอ็ด
45160โพนเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองขามอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองบัวอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองหมื่นถ่านอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หน่อมอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160โหราอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล กู่กาสิงห์ อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงครั่งน้อย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงครั่งใหญ่ อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำอ้อม อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสว่าง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฝาง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองบัว อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สิงห์โคก อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าหลวง อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกล่าม อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงกลาง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงแดง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่น้อย อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำใส อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าสังข์ อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองหงส์ อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลิ้นฟ้า อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีโคตร อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผือ อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล อีง่อง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล จังหาร อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงสิงห์ อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินดำ อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปาฝา อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผักแว่น อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงลาด อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางใหญ่ อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนชาติ อำเภอ จังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงขวัญ อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเขือง อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระเจ้า อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พลับพลา อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมูม้น อำเภอ เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งเขาหลวง อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทอดไทย อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงงาม อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะบ้า อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่า อำเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขวาทุ่ง อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธงธานี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธวัชบุรี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงนคร อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไพศาล อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะอึ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองน้อย อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ราชธานี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพอก อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุ่มเม้า อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอกล้ำ อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสง่า อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสวรรค์ อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวแดง อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนสูง อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระบัว อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแคน อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ค้อใหญ่ อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำไฮ อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสว่าง อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชานุวรรณ อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นานวล อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ใหญ่ อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล วารีสวัสดิ์ อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนสุข อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทัพไทย อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามเปี้ย อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำพอุง อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงใหม่ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนโอง อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวคำ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ศรี อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะอาด อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตาไก้ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล อัคคะคำ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหาดยาว อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนทราย อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางคำ อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสว่าง อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามขา อำเภอ โพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำนาดี อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกกม่วง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสูง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาอุดม อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนชัยศรี อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรมสวรรค์ อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ศรีสว่าง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสามัคคี อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล แวง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระนกแก้ว อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สว่าง อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุ่มเม่า อำเภอ โพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมสะอาด อำเภอ เมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมพร อำเภอ เมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุ่งเลิศ อำเภอ เมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมยวดี อำเภอ เมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขอนแก่น อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคนใหญ่ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงลาน อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนตาล อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนรัง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปอภาร อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองทอง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล รอบเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะอาดสมบูรณ์ อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหนือเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกกุง อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเมือง อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองสรวง อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผือ อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหิน อำเภอ เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบาก อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเปลือย อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนจิก อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวงควง อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล จำปาขัน อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอกไม้ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกุลา อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งศรีเมือง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาใหญ่ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำคำ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อพันขัน อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองทุ่ง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยหินลาด อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวช้าง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวโทน อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินกอง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลาง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขวัญเมือง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขวาว อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางาม อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแซง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเมือง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเลิง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงเกลือ อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรสวรรค์ อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเงิน อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองไพร อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหลวง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีวิลัย อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล่าน้อย อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล กกโพธิ์ อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสว่าง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสีดา อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงงาม อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาน้ำย้อย อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล รอบเมือง อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขุ่นใหญ่ อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพอก อำเภอ หนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล เด่นราษฎร์ อำเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาวแห อำเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองฮี อำเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแจ้ง อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดู่ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนเมือง อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองขาม อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหมื่นถ่าน อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน่อม อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล โหรา อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,รหัสไปราณีย์ ตำบล อาจสามารถ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด,