เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดยะลา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
95000กรงปินังกรงปินังยะลา
95000ปุโรงกรงปินังยะลา
95000สะเอะกรงปินังยะลา
95000ห้วยกระทิงกรงปินังยะลา
95120กาบังกาบังยะลา
95120บาละกาบังยะลา
95150คีรีเขตธารโตยะลา
95150ธารโตธารโตยะลา
95150บ้านแหรธารโตยะลา
95130แม่หวาดธารโตยะลา\"เฉพาะ หมู่ 6, 9(ส่วนหมู่ 1-5, 7-8 ใช้รหัส 95170)\"
95170แม่หวาดธารโตยะลา\"เฉพาะ หมู่ 1-5, 7-8(ส่วนหมู่ 6, 9 ใช้รหัส 95130)\"
95130เขื่อนบางลางบันนังสตายะลา
95130ตลิ่งชันบันนังสตายะลา
95130ตาเนาะปูเต๊ะบันนังสตายะลา
95130ถ้ำทะลุบันนังสตายะลา
95130บันนังสตาบันนังสตายะลา
95130บาเจาะบันนังสตายะลา
95110ตาเนาะแมเราะเบตงยะลา
95110ธารน้ำทิพย์เบตงยะลา
95110เบตงเบตงยะลา
95110ยะรมเบตงยะลา
95110อัยเยอร์เวงเบตงยะลา
95000ตาเซะเมืองยะลายะลา
95000ท่าสาปเมืองยะลายะลา
95000บันนังสาเรงเมืองยะลายะลา
95000บุดีเมืองยะลายะลา
95000เปาะเส้งเมืองยะลายะลา
95160พร่อนเมืองยะลายะลา
95000ยะลาเมืองยะลายะลา
95000ยุโปเมืองยะลายะลา
95160ลำพะยาเมืองยะลายะลา
95160ลำใหม่เมืองยะลายะลา
95160ลิดลเมืองยะลายะลา
95000สะเตงเมืองยะลายะลา
95000สะเตงนอกเมืองยะลายะลา
95000หน้าถ้ำเมืองยะลายะลา
95120กาตองยะหายะลา
95120ตาชียะหายะลา
95120บาโงยซิแนยะหายะลา
95120บาโร๊ะยะหายะลา
95120ปะแตยะหายะลา
95120ยะหายะหายะลา
95120ละแอยะหายะลา
95140กอตอตือร๊ะรามันยะลา
95140กายูบอเกาะรามันยะลา
95140กาลอรามันยะลา
95140กาลูปังรามันยะลา
95140เกะรอรามันยะลา
95140โกตาบารูรามันยะลา
95140จะกว๊ะรามันยะลา
95140ตะโล๊ะหะลอรามันยะลา
95140ท่าธงรามันยะลา
95140เนินงามรามันยะลา
95140บาโงยรามันยะลา
95140บาลอรามันยะลา
95140บือมังรามันยะลา
95140ยะต๊ะรามันยะลา
95140วังพญารามันยะลา
95140อาซ่องรามันยะลา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กรงปินัง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปุโรง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขื่อนบางลาง อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาเจาะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารน้ำทิพย์ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาเซะ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสาป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บันนังสาเรง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุดี อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปาะเส้ง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะลา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยุโป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำใหม่ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลิดล อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าถ้ำ อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาตอง อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาโร๊ะ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กอตอตือร๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กาลูปัง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกะรอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะกว๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโล๊ะหะลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินงาม อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาโงย อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บือมัง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังพญา อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อาซ่อง อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา,