เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิจิตร


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
66210วังงิ้วดงเจริญพิจิตร
66210วังงิ้วใต้ดงเจริญพิจิตร
66210สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร
66210ห้วยพุกดงเจริญพิจิตร
66210ห้วยร่วมดงเจริญพิจิตร
66110คลองคูณตะพานหินพิจิตร
66110งิ้วรายตะพานหินพิจิตร
66110ดงตะขบตะพานหินพิจิตร
66110ตะพานหินตะพานหินพิจิตร
66110ทับหมันตะพานหินพิจิตร
66150ทุ่งโพธิ์ตะพานหินพิจิตร
66110ไทรโรงโขนตะพานหินพิจิตร
66110ไผ่หลวงตะพานหินพิจิตร
66110วังสำโรงตะพานหินพิจิตร
66150วังหลุมตะพานหินพิจิตร
66110วังหว้าตะพานหินพิจิตร
66110หนองพยอมตะพานหินพิจิตร
66110ห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร
66230เขาเจ็ดลูกทับคล้อพิจิตร
66230เขาทรายทับคล้อพิจิตร
66150ทับคล้อทับคล้อพิจิตร
66150ท้ายทุ่งทับคล้อพิจิตร
66120เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร
66120บางไผ่บางมูลนากพิจิตร
66120บางมูลนากบางมูลนากพิจิตร
66120ภูมิบางมูลนากพิจิตร
66120ลำประดาบางมูลนากพิจิตร
66120วังกรดบางมูลนากพิจิตร
66210วังตะกูบางมูลนากพิจิตร
66120วังสำโรงบางมูลนากพิจิตร
66120ห้วยเขนบางมูลนากพิจิตร
66120หอไกรบางมูลนากพิจิตร
66130บางลายบึงนารางพิจิตร
66130บึงนารางบึงนารางพิจิตร
66130โพธิ์ไทรงามบึงนารางพิจิตร
66130ห้วยแก้วบึงนารางพิจิตร
66130แหลมรังบึงนารางพิจิตร
66130ทะนงโพทะเลพิจิตร
66130ท่าขมิ้นโพทะเลพิจิตร
66130ท่านั่งโพทะเลพิจิตร
66130ท่าบัวโพทะเลพิจิตร
66130ท้ายน้ำโพทะเลพิจิตร
66130ท่าเสาโพทะเลพิจิตร
66130ทุ่งน้อยโพทะเลพิจิตร
66130บางคลานโพทะเลพิจิตร
66130บ้านน้อยโพทะเลพิจิตร
66130โพทะเลโพทะเลพิจิตร
66130วัดขวางโพทะเลพิจิตร
66190ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190เนินสว่างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190วังจิกโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66000คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร
66000ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-6, 10-12(ส่วนหมู่ 3-4, 7-9 ใช้รหัส 66170)\"
66170ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร\"เฉพาะ หมู่ 3-4, 7-9(ส่วนหมู่ 1-2, 5-6, 10-12 ใช้รหัส 66000)\"
66170ดงกลางเมืองพิจิตรพิจิตร
66170ดงป่าคำเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าหลวงเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าฬ่อเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร
66000บ้านบุ่งเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ป่ามะคาบเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ไผ่ขวางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000เมืองเก่าเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ย่านยาวเมืองพิจิตรพิจิตร
66000โรงช้างเมืองพิจิตรพิจิตร
66000สายคำโห้เมืองพิจิตรพิจิตร
66170หัวดงเมืองพิจิตรพิจิตร
66140บ้านนาวชิรบารมีพิจิตร
66140บึงบัววชิรบารมีพิจิตร
66140วังโมกข์วชิรบารมีพิจิตร
66220หนองหลุมวชิรบารมีพิจิตร
66180วังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองปล้องวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองปลาไหลวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองพระวังทรายพูนพิจิตร
66160คลองทรายสากเหล็กพิจิตร
66160ท่าเยี่ยมสากเหล็กพิจิตร
66160วังทับไทรสากเหล็กพิจิตร
66160สากเหล็กสากเหล็กพิจิตร
66160หนองหญ้าไทรสากเหล็กพิจิตร
66220กำแพงดินสามง่ามพิจิตร
66140เนินปอสามง่ามพิจิตร
66140รังนกสามง่ามพิจิตร
66140สามง่ามสามง่ามพิจิตร
66140หนองโสนสามง่ามพิจิตร
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล วังงิ้ว อำเภอ ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังงิ้วใต้ อำเภอ ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักขุนเณร อำเภอ ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยพุก อำเภอ ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยร่วม อำเภอ ดงเจริญ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองคูณ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิ้วราย อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงตะขบ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับหมัน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรโรงโขน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่หลวง อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสำโรง อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหลุม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหว้า อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาทราย อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายทุ่ง อำเภอ ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินมะกอก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางไผ่ อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางมูลนาก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูมิ อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำประดา อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังกรด อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะกู อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสำโรง อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเขน อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หอไกร อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางลาย อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงนาราง อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมรัง อำเภอ บึงนาราง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะนง อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขมิ้น อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่านั่ง อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าบัว อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายน้ำ อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเสา อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งน้อย อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางคลาน อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านน้อย อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพทะเล อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดขวาง อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเสือเหลือง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินสว่าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ท่าโพ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่รอบ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ประทับช้าง อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังจิก อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองคะเชนทร์ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงกลาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงป่าคำ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าฬ่อ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากทาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ามะคาบ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ขวาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านยาว อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โรงช้าง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายคำโห้ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวดง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังโมกข์ อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลุม อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปล้อง อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองทราย อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเยี่ยม อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สากเหล็ก อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหญ้าไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพงดิน อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เนินปอ อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล รังนก อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามง่าม อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโสน อำเภอ สามง่าม จังหวัด พิจิตร,