เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพัทลุง


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
93180กงหรากงหราพัทลุง
93180คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
93180คลองทรายขาวกงหราพัทลุง
93000ชะรัดกงหราพัทลุง
93000สมหวังกงหราพัทลุง
93130เขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง
93130ควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง
93130โคกม่วงเขาชัยสนพัทลุง
93130จองถนนเขาชัยสนพัทลุง
93130หานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง
93110ควนขนุนควนขนุนพัทลุง
93110ชะมวงควนขนุนพัทลุง
93110ดอนทรายควนขนุนพัทลุง
93110โตนดด้วนควนขนุนพัทลุง
93150ทะเลน้อยควนขนุนพัทลุง
93110นาขยาดควนขนุนพัทลุง
93110ปันแตควนขนุนพัทลุง
93110พนมวังก์ควนขนุนพัทลุง
93150พนางตุงควนขนุนพัทลุง
93110แพรกหาควนขนุนพัทลุง
93150มะกอกเหนือควนขนุนพัทลุง
93110แหลมโตนดควนขนุนพัทลุง
93160คลองใหญ่ตะโหมดพัทลุง
93160ตะโหมดตะโหมดพัทลุง
93160แม่ขรีตะโหมดพัทลุง
93140โคกสักบางแก้วพัทลุง\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12(ส่วนหมู่ 4, 7-8, 10, 13 ใช้รหัส 93160)\"
93160โคกสักบางแก้วพัทลุง\"เฉพาะ หมู่ 4, 7-8, 10, 13(ส่วนหมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12 ใช้รหัส 93140)\"
93140ท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง
93140นาปะขอบางแก้วพัทลุง
93120เกาะนางคำปากพะยูนพัทลุง
93120เกาะหมากปากพะยูนพัทลุง
93120ดอนทรายปากพะยูนพัทลุง
93120ดอนประดู่ปากพะยูนพัทลุง
93120ปากพะยูนปากพะยูนพัทลุง
93120ฝาละมีปากพะยูนพัทลุง
93120หารเทาปากพะยูนพัทลุง
93170โคกทรายป่าบอนพัทลุง
93170ทุ่งนารีป่าบอนพัทลุง
93170ป่าบอนป่าบอนพัทลุง
93170วังใหม่ป่าบอนพัทลุง
93170หนองธงป่าบอนพัทลุง
93110เกาะเต่าป่าพะยอมพัทลุง
93110บ้านพร้าวป่าพะยอมพัทลุง
93110ป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง
93110ลานข่อยป่าพะยอมพัทลุง
93000เขาเจียกเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
93000คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง
93000โคกชะงายเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ตำนานเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ท่าแคเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ท่ามิหรำเมืองพัทลุงพัทลุง
93000นาท่อมเมืองพัทลุงพัทลุง
93000นาโหนดเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง
93000พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ร่มเมืองเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง
93000บ้านนาศรีนครินทร์พัทลุง
93000ลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุง
93000อ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง
93190เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
93190เขาย่าศรีบรรพตพัทลุง
93190ตะแพนศรีบรรพตพัทลุง
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กงหรา อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมหวัง อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนขนุน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล จองถนน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หานโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนขนุน อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะมวง อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โตนดด้วน อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขยาด อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปันแต อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนมวังก์ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พนางตุง อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แพรกหา อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะกอกเหนือ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมโตนด อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ขรี อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะเดื่อ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะนางคำ อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนประดู่ อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฝาละมี อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หารเทา อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งนารี อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าบอน อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหม่ อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชัยบุรี อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตำนาน อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าแค อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามิหรำ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาท่อม อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโหนด อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปรางหมู่ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พญาขัน อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่มเมือง อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำปำ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาย่า อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง,