เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพังงา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
82170กะปงกะปงพังงา
82170ท่านากะปงพังงา
82170รมณีย์กะปงพังงา
82170เหมาะกะปงพังงา
82170เหลกะปงพังงา
82160เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
82160เกาะยาวใหญ่เกาะยาวพังงา
83000พรุในเกาะยาวพังงา
82150เกาะพระทองคุระบุรีพังงา
82150คุระคุระบุรีพังงา
82150บางวันคุระบุรีพังงา
82150แม่นางขาวคุระบุรีพังงา
82130กระโสมตะกั่วทุ่งพังงา
82130กะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
82130คลองเคียนตะกั่วทุ่งพังงา
82140โคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา
82130ถ้ำตะกั่วทุ่งพังงา
82130ท่าอยู่ตะกั่วทุ่งพังงา
82140หล่อยูงตะกั่วทุ่งพังงา
82190เกาะคอเขาตะกั่วป่าพังงา
82190คึกคักตะกั่วป่าพังงา
82110โคกเคียนตะกั่วป่าพังงา
82110ตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา
82110ตำตัวตะกั่วป่าพังงา
82110บางไทรตะกั่วป่าพังงา
82110บางนายสีตะกั่วป่าพังงา
82180โคกเจริญทับปุดพังงา
82180ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
82180ทับปุดทับปุดพังงา
82180บ่อแสนทับปุดพังงา
82180บางเหรียงทับปุดพังงา
82180มะรุ่ยทับปุดพังงา
82120ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงา
82120ทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังงา
82120นาเตยท้ายเหมืองพังงา
82120บางทองท้ายเหมืองพังงา
82120ลำแก่นท้ายเหมืองพังงา\"เฉพาะ หมู่ 4(ส่วนหมู่ 1-3, 5-6 ใช้รหัส 82210)\"
82210ลำแก่นท้ายเหมืองพังงา\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-6(ส่วนหมู่ 4 ใช้รหัส 82120)\"
82120ลำภีท้ายเหมืองพังงา
82000เกาะปันหยีเมืองพังงาพังงา
82000ตากแดดเมืองพังงาพังงา
82000ถ้ำน้ำผุดเมืองพังงาพังงา
82000ท้ายช้างเมืองพังงาพังงา
82000ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
82000นบปริงเมืองพังงาพังงา
82000บางเตยเมืองพังงาพังงา
82000ป่ากอเมืองพังงาพังงา
82000สองแพรกเมืองพังงาพังงา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่านา อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะยาวน้อย อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะยาวใหญ่ อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรุใน อำเภอ เกาะยาว จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะพระทอง อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระโสม อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเคียน อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะคอเขา อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเคียน อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกเจริญ อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำทองหลาง อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับปุด อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเหรียง อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะรุ่ย อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งมะพร้าว อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะปันหยี อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากแดด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายช้าง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคาโงก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเตย อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ากอ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองแพรก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา,