เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพะเยา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
56150จุนจุนพะเยา
56150ทุ่งรวงทองจุนพะเยา
56150พระธาตุขิงแกงจุนพะเยา
56150ลอจุนพะเยา
56150หงส์หินจุนพะเยา
56150ห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา
56150ห้วยยางขามจุนพะเยา
56110เจดีย์คำเชียงคำพะเยา
56110เชียงบานเชียงคำพะเยา
56110ทุ่งผาสุขเชียงคำพะเยา
56110น้ำแวนเชียงคำพะเยา
56110ฝายกวางเชียงคำพะเยา
56110แม่ลาวเชียงคำพะเยา
56110ร่มเย็นเชียงคำพะเยา
56110เวียงเชียงคำพะเยา
56110หย่วนเชียงคำพะเยา
56110อ่างทองเชียงคำพะเยา
56160เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
56160บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
56160สระเชียงม่วนพะเยา
56120คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
56120ดงสุวรรณดอกคำใต้พะเยา
56120ดอกคำใต้ดอกคำใต้พะเยา
56120ดอนศรีชุมดอกคำใต้พะเยา
56120บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
56120บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
56120บุญเกิดดอกคำใต้พะเยา
56120ป่าซางดอกคำใต้พะเยา
56120สว่างอารมณ์ดอกคำใต้พะเยา
56120สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
56120หนองหล่มดอกคำใต้พะเยา
56120ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
56140ขุนควรปงพะเยา
56140ควรปงพะเยา
56140งิมปงพะเยา
56140นาปรังปงพะเยา
56140ปงปงพะเยา
56140ผาช้างน้อยปงพะเยา
56140ออยปงพะเยา
56000ดงเจนภูกามยาวพะเยา
56000แม่อิงภูกามยาวพะเยา
56000ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
56110เชียงแรงภูซางพะเยา
56110ทุ่งกล้วยภูซางพะเยา
56110ป่าสักภูซางพะเยา
56110ภูซางภูซางพะเยา
56110สบบงภูซางพะเยา
56000จำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา
56000ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
56000ท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านต๋อมเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านตุ่นเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านใหม่เมืองพะเยาพะเยา
56000แม่กาเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ต๋ำเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ใสเมืองพะเยาพะเยา
56000เวียงเมืองพะเยาพะเยา
56000สันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา
56130เจริญราษฎร์แม่ใจพะเยา
56130บ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
56130ป่าแฝกแม่ใจพะเยา
56130แม่ใจแม่ใจพะเยา
56130แม่สุกแม่ใจพะเยา
56130ศรีถ้อยแม่ใจพะเยา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล จุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุขิงแกง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยางขาม อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจดีย์คำ อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงบาน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งผาสุข อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างทอง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านมาง อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คือเวียง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงสุวรรณ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าซาง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สว่างอารมณ์ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยลาน อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเจน อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่อิง อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ ภูกามยาว จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงแรง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าสัก อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบบง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าจำปี อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านต๊ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสาง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปืม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ใส อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจริญราษฎร์ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแฝก อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ใจ อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สุก อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา,