เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปทุมธานี


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
12120คลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี
12120คลองสองคลองหลวงปทุมธานี
12120คลองสามคลองหลวงปทุมธานี
12120คลองสี่คลองหลวงปทุมธานี
12110บึงน้ำรักษ์ธัญบุรีปทุมธานี
12130บึงยี่โถธัญบุรีปทุมธานี
12110บึงสนั่นธัญบุรีปทุมธานี
12130ประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานี
12110รังสิตธัญบุรีปทุมธานี
12110ลำผักกูดธัญบุรีปทุมธานี
12000บางกะดีเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางขะแยงเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางคูวัดเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางเดื่อเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางปรอกเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางพูดเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางพูนเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บางหลวงเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บ้านกระแชงเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บ้านกลางเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บ้านฉางเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000บ้านใหม่เมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000สวนพริกไทยเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12000หลักหกเมืองปทุมธานีปทุมธานี
12140คลองพระอุดมลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140คูขวางลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140คูบางหลวงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140บ่อเงินลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140ระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140ลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12140หน้าไม้ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
12130คูคตลำลูกกาปทุมธานี
12150บึงคอไหลำลูกกาปทุมธานี
12150บึงคำพร้อยลำลูกกาปทุมธานี
12150บึงทองหลางลำลูกกาปทุมธานี
12150พืชอุดมลำลูกกาปทุมธานี
12150ลาดสวายลำลูกกาปทุมธานี
12150ลำไทรลำลูกกาปทุมธานี
12150ลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี
12160กระแชงสามโคกปทุมธานี
12160คลองควายสามโคกปทุมธานี
12160เชียงรากน้อยสามโคกปทุมธานี
12160เชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานี
12160ท้ายเกาะสามโคกปทุมธานี
12160บางกระบือสามโคกปทุมธานี
12160บางเตยสามโคกปทุมธานี
12160บางโพธิ์เหนือสามโคกปทุมธานี
12160บ้านงิ้วสามโคกปทุมธานี
12160บ้านปทุมสามโคกปทุมธานี
12160สามโคกสามโคกปทุมธานี
12170นพรัตน์หนองเสือปทุมธานี
12170บึงกาสามหนองเสือปทุมธานี
12170บึงชำอ้อหนองเสือปทุมธานี
12170บึงบอนหนองเสือปทุมธานี
12170บึงบาหนองเสือปทุมธานี
12170ศาลาครุหนองเสือปทุมธานี
12170หนองสามวังหนองเสือปทุมธานี
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเจ็ด อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงสนั่น อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล รังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขะแยง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเดื่อ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพูด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพูน อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหลวง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกระแชง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฉาง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนพริกไทย อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองพระอุดม อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูขวาง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อเงิน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระแหง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าไม้ อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงคอไห อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล พืชอุดม อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำไทร อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระแชง อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองควาย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงรากใหญ่ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายเกาะ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกระบือ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางโพธิ์เหนือ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปทุม อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามโคก อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล นพรัตน์ อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงกาสาม อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงชำอ้อ อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงบอน อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาครุ อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสามวัง อำเภอ หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี,