เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดน่าน


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
55220ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติน่าน
55130ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติน่าน
55160เชียงกลางเชียงกลางน่าน
55160เชียงคานเชียงกลางน่าน
55160เปือเชียงกลางน่าน
55160พญาแก้วเชียงกลางน่าน
55160พระธาตุเชียงกลางน่าน
55160พระพุทธบาทเชียงกลางน่าน
55140จอมพระท่าวังผาน่าน
55140ตาลชุมท่าวังผาน่าน
55140ท่าวังผาท่าวังผาน่าน
55140ป่าคาท่าวังผาน่าน
55140ผาตอท่าวังผาน่าน
55140ผาทองท่าวังผาน่าน
55140ยมท่าวังผาน่าน
55140ริมท่าวังผาน่าน
55140ศรีภูมิท่าวังผาน่าน
55140แสนทองท่าวังผาน่าน
55130งอบทุ่งช้างน่าน
55130ทุ่งช้างทุ่งช้างน่าน
55130ปอนทุ่งช้างน่าน
55130และทุ่งช้างน่าน
55150เชียงของนาน้อยน่าน
55150นาน้อยนาน้อยน่าน
55150น้ำตกนาน้อยน่าน
55150บ้วใหญ่นาน้อยน่าน
55150ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
55150สถานนาน้อยน่าน
55150สันทะนาน้อยน่าน
55180นาทะนุงนาหมื่นน่าน
55180บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
55180ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
55180เมืองลีนาหมื่นน่าน
55220ดงพญาบ่อเกลือน่าน
55220บ่อเกลือใต้บ่อเกลือน่าน
55220บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือน่าน
55220ภูฟ้าบ่อเกลือน่าน
55190บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
55190บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
55190ป่าคาหลวงบ้านหลวงน่าน
55190สวดบ้านหลวงน่าน
55120แงงปัวน่าน
55120เจดีย์ชัยปัวน่าน
55120ไชยวัฒนาปัวน่าน
55120ปัวปัวน่าน
55120ป่ากลางปัวน่าน
55120ภูคาปัวน่าน
55120วรนครปัวน่าน
55120ศิลาเพชรปัวน่าน
55120ศิลาแลงปัวน่าน
55120สกาดปัวน่าน
55120สถานปัวน่าน
55120อวนปัวน่าน
55000ท่าน้าวภูเพียงน่าน
55000นาปังภูเพียงน่าน
55000น้ำเกี๋ยนภูเพียงน่าน
55000น้ำแก่นภูเพียงน่าน
55000ฝายแก้วภูเพียงน่าน
55000ม่วงตึ๊ดภูเพียงน่าน
55000เมืองจังภูเพียงน่าน
55000กองควายเมืองน่านน่าน
55000ไชยสถานเมืองน่านน่าน
55000ดู่ใต้เมืองน่านน่าน
55000ถืมตองเมืองน่านน่าน
55000นาซาวเมืองน่านน่าน
55000ในเวียงเมืองน่านน่าน
55000บ่อเมืองน่านน่าน
55000ผาสิงห์เมืองน่านน่าน
55000เรืองเมืองน่านน่าน
55000สวกเมืองน่านน่าน
55000สะเนียนเมืองน่านน่าน
55170น้ำปายแม่จริมน่าน
55170น้ำพางแม่จริมน่าน
55170แม่จริมแม่จริมน่าน
55170หนองแดงแม่จริมน่าน
55170หมอเมืองแม่จริมน่าน
55110กลางเวียงเวียงสาน่าน
55110ขึ่งเวียงสาน่าน
55110จอมจันทร์เวียงสาน่าน
55110ตาลชุมเวียงสาน่าน
55110ทุ่งศรีทองเวียงสาน่าน
55110นาเหลืองเวียงสาน่าน
55110น้ำปั้วเวียงสาน่าน
55110น้ำมวบเวียงสาน่าน
55110ปงสนุกเวียงสาน่าน
55110แม่ขะนิงเวียงสาน่าน
55110แม่สาเวียงสาน่าน
55110แม่สาครเวียงสาน่าน
55110ยาบหัวนาเวียงสาน่าน
55110ส้านเวียงสาน่าน
55110ส้านนาหนองใหม่เวียงสาน่าน
55110ไหล่น่านเวียงสาน่าน
55110อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
55160ชนแดนสองแควน่าน
55160นาไร่หลวงสองแควน่าน
55160ยอดสองแควน่าน
55210ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
55210ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
55210พงษ์สันติสุขน่าน
         



Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาน้อย อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำตก อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้วใหญ่ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองลี อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าคาหลวง อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวด อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เจดีย์ชัย อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ากลาง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าน้าว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาปัง อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำเกี๋ยน อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำแก่น อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองจัง อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล กองควาย อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาซาว อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล เรือง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำปาย อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำพาง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแดง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล หมอเมือง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขึ่ง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล จอมจันทร์ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตาลชุม อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเหลือง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำปั้ว อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงสนุก อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สาคร อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ส้าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไหล่น่าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน,รหัสไปราณีย์ ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน,