เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
80210ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช
80210ควนทองขนอมนครศรีธรรมราช
80210ท้องเนียนขนอมนครศรีธรรมราช
80130ควนหนองคว้าจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130ทุ่งโพธิ์จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130นาหมอบุญจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80180บ้านควนมุดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80180บ้านชะอวดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130สามตำบลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80260กะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช
80250จันดีฉวางนครศรีธรรมราช
80150ฉวางฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-7(ส่วนหมู่ 8 ใช้รหัส 80250)\"
80250ฉวางฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 8(ส่วนหมู่ 1-7 ใช้รหัส 80150)\"
80150นากะชะฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2(ส่วนหมู่ 3-7 ใช้รหัส 80260)\"
80260นากะชะฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 3-7(ส่วนหมู่ 1-2 ใช้รหัส 80150)\"
80260นาเขลียงฉวางนครศรีธรรมราช
80150นาแวฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 7(ส่วนหมู่ 1-6, 8-12 ใช้รหัส 80260)\"
80260นาแวฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-6, 8-12(ส่วนหมู่ 7 ใช้รหัส 80150)\"
80150ไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 4, 6-7(ส่วนหมู่ 1-3, 5, 8-10 ใช้รหัส 80260)\"
80260ไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5, 8-10(ส่วนหมู่ 4, 6-7 ใช้รหัส 80150)\"
80250ละอายฉวางนครศรีธรรมราช
80150ไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
80260ห้วยปริกฉวางนครศรีธรรมราช
80190เชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80290ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80290ทางพูนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 6(ส่วนหมู่ 3-5 ใช้รหัส 80350)\"
80350ทางพูนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 3-5(ส่วนหมู่ 1-2, 6 ใช้รหัส 80290)\"
80190สวนหลวงเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80180เกาะขันธ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
80180เคร็งชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ชะอวดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ท่าประจะชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180นางหลงชะอวดนครศรีธรรมราช
80180บ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช
80180วังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราช
80220ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 8, 16(ส่วนหมู่ 1-7, 9-15 ใช้รหัส 80250)\"
80250ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-7, 9-15(ส่วนหมู่ 8, 16 ใช้รหัส 80220)\"
80250สวนขันช้างกลางนครศรีธรรมราช
80250หลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
80190การะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เขาพระบาทเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ท้องลำเจียกเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ท่าขนานเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190บ้านกลางเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190บ้านเนินเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190แม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เสือหึงเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ไสหมากเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80260คลองเสถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80260ดุสิตถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80260ถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80160กลายท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ดอนตะโกท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ท่าขึ้นท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160โพธิ์ทองท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160สระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160หัวตะพานท่าศาลานครศรีธรรมราช
80310กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110เขาขาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6-11(ส่วนหมู่ 5 ใช้รหัส 80310)\"
80310เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 5(ส่วนหมู่ 1-4, 6-11 ใช้รหัส 80110)\"
80110ควนกรดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ชะมายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-10(ส่วนหมู่ 3-4, 11 ใช้รหัส 80310)\"
80310ที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 3-4, 11(ส่วนหมู่ 1-2, 5-10 ใช้รหัส 80110)\"
80110นาโพธิ์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110นาไม้ไผ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110นาหลวงเสนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110น้ำตกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110หนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80240กรุงหยันทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240กุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ทุ่งสังทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240บางรูปทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ปริกทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80160กรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160กะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160นบพิตำนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160นาเหรงนบพิตำนครศรีธรรมราช
80220แก้วแสนนาบอนนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-10(ส่วนหมู่ 3-4 ใช้รหัส 80250)\"
80250แก้วแสนนาบอนนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 3-4(ส่วนหมู่ 1-2, 5-10 ใช้รหัส 80220)\"
80220ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช
80220นาบอนนาบอนนครศรีธรรมราช
80360บางขันบางขันนครศรีธรรมราช
80360บ้านนิคมบางขันนครศรีธรรมราช
80360บ้านลำนาวบางขันนครศรีธรรมราช
80360วังหินบางขันนครศรีธรรมราช
80330เกาะทวดปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช
80140คลองกระบือปากพนังนครศรีธรรมราช
80330คลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช
80330ชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ท่าพยาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางตะพงปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางพระปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางศาลาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บ้านเพิงปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บ้านใหม่ปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากแพรกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ป่าระกำปากพนังนครศรีธรรมราช
80140หูล่องปากพนังนครศรีธรรมราช
80140แหลมตะลุมพุกปากพนังนครศรีธรรมราช
80320ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320นาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320บ้านเกาะพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320พรหมโลกพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320อินคีรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80000ช้างซ้ายพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000ท้ายสำเภาพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช
80270กะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
80270เขาพระพิปูนนครศรีธรรมราช
80270ควนกลางพิปูนนครศรีธรรมราช
80270พิปูนพิปูนนครศรีธรรมราช
80270ยางค้อมพิปูนนครศรีธรรมราช
80280กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ไชยมนตรีเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80280ท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1, 7, 9-13, 18(ส่วนหมู่ 2-6, 8, 14-17, 19 ใช้รหัส 80290)\"
80290ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 2-6, 8, 14-17, 19(ส่วนหมู่ 1, 7, 9-13, 18 ใช้รหัส 80000)\"
80000ท่าไร่เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80280นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80330บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ปากนครเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000มะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80130ควนเกยร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ควนชุมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80350เสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80350หินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80230กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช
80230ขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช
80230เขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช
80230ท่าดีลานสกานครศรีธรรมราช
80230ลานสกาลานสกานครศรีธรรมราช
80120เขาน้อยสิชลนครศรีธรรมราช
80120ฉลองสิชลนครศรีธรรมราช
80120ทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช
80120ทุ่งใสสิชลนครศรีธรรมราช
80340เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช
80120เปลี่ยนสิชลนครศรีธรรมราช
80120สิชลสิชลนครศรีธรรมราช
80120สี่ขีดสิชลนครศรีธรรมราช
80340เสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช
80170เกาะเพชรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170เขาพังไกรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ควนชะลิกหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ทรายขาวหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ท่าซอมหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170บางนบหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170บ้านรามหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170รามแก้วหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170หน้าสตนหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170หัวไทรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170แหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้องเนียน อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนหนองคว้า อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหมอบุญ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านควนมุด อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านชะอวด อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามตำบล อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะเปียด อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉวาง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉวาง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากะชะ อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากะชะ อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเขลียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละอาย อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไสหร้า อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยปริก อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียรเขา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตรอ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทางพูน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทางพูน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนหลวง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขอนหาด อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระทอง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนหนองหงษ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เคร็ง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะอวด อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าประจะ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเสม็ด อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางหลง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตูล อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนขัน อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล การะเกด อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระบาท อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียรใหญ่ อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขนาน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเนิน อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสือหึง อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไสหมาก อำเภอ เชียรใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเส อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวตะพาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนกรด อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ที่วัง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ที่วัง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำตก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหงส์ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กรุงหยัน อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุแหระ อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางรูป อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปริก อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะหรอ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้วแสน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล แก้วแสน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสง อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางขัน อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะทวด อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนาบนาก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองกระบือ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองน้อย อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะเมา อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าพยา อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางตะพง อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางพระ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางศาลา อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเพิง อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแพรก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าระกำ อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หูล่อง อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมตะลุมพุก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเรียง อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล อินคีรี อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างซ้าย อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้ายสำเภา อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาพรุ อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กะทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนกลาง อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพงเซา อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเรือ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าไร่ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเคียน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทราย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางจาก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากนคร อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะม่วงสองต้น อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนเกย อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนชุม อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนทะเล อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉลอง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปลี่ยน อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะเพชร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพังไกร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนชะลิก อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายขาว อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าซอม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางนบ อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านราม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล รามแก้ว อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าสตน อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช,