เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดตาก


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
63150ท่าสองยางท่าสองยางตาก
63150แม่ต้านท่าสองยางตาก
63150แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
63150แม่สองท่าสองยางตาก
63150แม่หละท่าสองยางตาก
63150แม่อุสุท่าสองยางตาก
63120เกาะตะเภาบ้านตากตาก
63120ตากตกบ้านตากตาก
63120ตากออกบ้านตากตาก
63120ท้องฟ้าบ้านตากตาก
63120ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
63120แม่สลิดบ้านตากตาก
63120สมอโคนบ้านตากตาก
63160คีรีราษฎร์พบพระตาก
63160ช่องแคบพบพระตาก
63160พบพระพบพระตาก
63160รวมไทยพัฒนาพบพระตาก
63160วาเล่ย์พบพระตาก
63000เชียงเงินเมืองตากตาก
63000ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
63000น้ำรึมเมืองตากตาก
63000ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
63000โป่งแดงเมืองตากตาก
63000แม่ท้อเมืองตากตาก
63000ไม้งามเมืองตากตาก
63000ระแหงเมืองตากตาก
63000วังประจบเมืองตากตาก
63000วังหินเมืองตากตาก
63000หนองบัวใต้เมืองตากตาก
63000หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
63000หนองหลวงเมืองตากตาก
63000หัวเดียดเมืองตากตาก
63140ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
63140พระธาตุแม่ระมาดตาก
63140แม่จะเราแม่ระมาดตาก
63140แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
63140แม่ระมาดแม่ระมาดตาก
63140สามหมื่นแม่ระมาดตาก
63110ด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก
63110ท่าสายลวดแม่สอดตาก
63110พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
63110พะวอแม่สอดตาก
63110มหาวันแม่สอดตาก
63110แม่กาษาแม่สอดตาก
63110แม่กุแม่สอดตาก
63110แม่ตาวแม่สอดตาก
63110แม่ปะแม่สอดตาก
63110แม่สอดแม่สอดตาก
63180เชียงทองวังเจ้าตาก
63180นาโบสถ์วังเจ้าตาก
63180ประดางวังเจ้าตาก
63130บ้านนาสามเงาตาก
63130ยกกระบัตรสามเงาตาก
63130ย่านรีสามเงาตาก
63130วังจันทร์สามเงาตาก
63130วังหมันสามเงาตาก
63130สามเงาสามเงาตาก
63170แม่กลองอุ้มผางตาก
63170แม่จันอุ้มผางตาก
63170แม่ละมุ้งอุ้มผางตาก
63170โมโกรอุ้มผางตาก
63170หนองหลวงอุ้มผางตาก
63170อุ้มผางอุ้มผางตาก
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสองยาง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ต้าน อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่วะหลวง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่อุสุ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะตะเภา อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากตก อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากออก อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งกระเชาะ อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สลิด อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สมอโคน อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล รวมไทยพัฒนา อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงเงิน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำรึม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ามะม่วง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไม้งาม อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระแหง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเดียด อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่จะเรา อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ตื่น อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามหมื่น อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านแม่ละเมา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าสายลวด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระธาตุผาแดง อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กุ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ตาว อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประดาง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยกกระบัตร อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านรี อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังจันทร์ อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหมัน อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล สามเงา อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่กลอง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่จัน อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ละมุ้ง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล โมโกร อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,รหัสไปราณีย์ ตำบล อุ้มผาง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก,