เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชุมพร


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
86140คุริงท่าแซะชุมพร
86140ทรัพย์อนันต์ท่าแซะชุมพร
86140ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
86140ท่าแซะท่าแซะชุมพร
86140นากระตามท่าแซะชุมพร
86140รับร่อท่าแซะชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 10, 19, 23(ส่วนหมู่ 1-9, 11-18, 20-22 ใช้รหัส 86190)\"
86190รับร่อท่าแซะชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1-9, 11-18, 20-22(ส่วนหมู่ 10, 19, 23 ใช้รหัส 86140)\"
86140สลุยท่าแซะชุมพร
86140สองพี่น้องท่าแซะชุมพร
86140หงษ์เจริญท่าแซะชุมพร
86190หินแก้วท่าแซะชุมพร
86220ช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
86220ตะโกทุ่งตะโกชุมพร
86220ทุ่งตะไครทุ่งตะโกชุมพร
86220ปากตะโกทุ่งตะโกชุมพร
86210เขาไชยราชปะทิวชุมพร
86160ชุมโคปะทิวชุมพร
86210ดอนยางปะทิวชุมพร
86160ทะเลทรัพย์ปะทิวชุมพร
86160บางสนปะทิวชุมพร
86210ปากคลองปะทิวชุมพร
86230สะพลีปะทิวชุมพร
86180ปังหวานพะโต๊ะชุมพร
86180ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
86180พระรักษ์พะโต๊ะชุมพร
86180พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร
86000ขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 6(ส่วนหมู่ 1-5, 7-8 ใช้รหัส 86190)\"
86190ขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1-5, 7-8(ส่วนหมู่ 6 ใช้รหัส 86000)\"
86000ตากแดดเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1-6, 8(ส่วนหมู่ 7, 9 ใช้รหัส 86190)\"
86190ตากแดดเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 7, 9(ส่วนหมู่ 1-6, 8 ใช้รหัส 86000)\"
86100ถ้ำสิงห์เมืองชุมพรชุมพร
86000ท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร
86000ท่ายางเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 2-8, 11(ส่วนหมู่ 1, 9-10 ใช้รหัส 86120)\"
86120ท่ายางเมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1, 9-10(ส่วนหมู่ 2-8, 11 ใช้รหัส 86000)\"
86100ทุ่งคาเมืองชุมพรชุมพร
86000นาชะอังเมืองชุมพรชุมพร
86000นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร
86000บางลึกเมืองชุมพรชุมพร
86000บางหมากเมืองชุมพรชุมพร
86190บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
86120ปากน้ำเมืองชุมพรชุมพร
86000วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-7, 10-11(ส่วนหมู่ 4, 8-9, 12 ใช้รหัส 86190)\"
86190วังไผ่เมืองชุมพรชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 4, 8-9, 12(ส่วนหมู่ 1-3, 5-7, 10-11 ใช้รหัส 86000)\"
86190วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร
86100วิสัยเหนือเมืองชุมพรชุมพร
86120หาดทรายรีเมืองชุมพรชุมพร
86000หาดพันไกรเมืองชุมพรชุมพร
86170ทุ่งคาวัดละแมชุมพร
86170ทุ่งหลวงละแมชุมพร
86170ละแมละแมชุมพร
86170สวนแตงละแมชุมพร
86130เขาค่ายสวีชุมพร
86130เขาทะลุสวีชุมพร
86130ครนสวีชุมพร
86130ด่านสวีสวีชุมพร
86130ท่าหินสวีชุมพร
86130ทุ่งระยะสวีชุมพร
86130นาโพธิ์สวีชุมพร
86130นาสักสวีชุมพร
86130ปากแพรกสวีชุมพร
86130วิสัยใต้สวีชุมพร
86130สวีสวีชุมพร
86110ขันเงินหลังสวนชุมพร
86110ท่ามะพลาหลังสวนชุมพร
86110นาขาหลังสวนชุมพร
86110นาพญาหลังสวนชุมพร
86150บางน้ำจืดหลังสวนชุมพร
86110บางมะพร้าวหลังสวนชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 1-7, 9(ส่วนหมู่ 8, 10-14 ใช้รหัส 86150)\"
86150บางมะพร้าวหลังสวนชุมพร\"เฉพาะ หมู่ 8, 10-14(ส่วนหมู่ 1-7, 9 ใช้รหัส 86110)\"
86110บ้านควนหลังสวนชุมพร
86150ปากน้ำหลังสวนชุมพร
86110พ้อแดงหลังสวนชุมพร
86110วังตะกอหลังสวนชุมพร
86110หลังสวนหลังสวนชุมพร
86110หาดยายหลังสวนชุมพร
86110แหลมทรายหลังสวนชุมพร
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล คุริง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งตะไคร อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนยาง อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทะเลทรัพย์ อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางสน อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากคลอง อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปังหวาน อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนกระทิง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนกระทิง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากแดด อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตากแดด อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทุ่ง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางลึก อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางหมาก อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วิสัยเหนือ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดทรายรี อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดพันไกร อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ครน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ด่านสวี อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแพรก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวี อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขันเงิน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะพลา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล พ้อแดง อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หลังสวน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมทราย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร,