เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดขอนแก่น


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
40170ดูนสาดกระนวนขอนแก่น
40170น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
40170บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
40170หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
40170หนองโกกระนวนขอนแก่น
40170หนองโนกระนวนขอนแก่น
40170ห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
40170ห้วยยางกระนวนขอนแก่น
40170หัวนาคำกระนวนขอนแก่น
40280เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่น
40280คำม่วงเขาสวนกวางขอนแก่น
40280ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น
40280นางิ้วเขาสวนกวางขอนแก่น
40280โนนสมบูรณ์เขาสวนกวางขอนแก่น
40160ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
40160นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
40160บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
40160โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
40180กุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
40180ชนบทชนบทขอนแก่น
40180โนนพะยอมชนบทขอนแก่น
40180บ้านแท่นชนบทขอนแก่น
40180ปอแดงชนบทขอนแก่น
40180วังแสงชนบทขอนแก่น
40180ศรีบุญเรืองชนบทขอนแก่น
40180ห้วยแกชนบทขอนแก่น
40130ขัวเรียงชุมแพขอนแก่น
40130ชุมแพชุมแพขอนแก่น
40130ไชยสอชุมแพขอนแก่น
40130นาเพียงชุมแพขอนแก่น
40290นาหนองทุ่มชุมแพขอนแก่น
40290โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น
40290โนนหันชุมแพขอนแก่น
40130โนนอุดมชุมแพขอนแก่น
40130วังหินลาดชุมแพขอนแก่น
40290หนองเขียดชุมแพขอนแก่น
40130หนองไผ่ชุมแพขอนแก่น
40130หนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น
40170กระนวนซำสูงขอนแก่น
40170คำแมดซำสูงขอนแก่น
40170คูคำซำสูงขอนแก่น
40170บ้านโนนซำสูงขอนแก่น
40170ห้วยเตยซำสูงขอนแก่น
40310กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น
40140ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
40140ท่ากระเสริมน้ำพองขอนแก่น
40140น้ำพองน้ำพองขอนแก่น\"เฉพาะ หมู่ 1, 9-12, 14, 17(ส่วนหมู่ 2-8, 13, 15-16 ใช้รหัส 40310)\"
40310น้ำพองน้ำพองขอนแก่น\"เฉพาะ หมู่ 2-8, 13, 15-16(ส่วนหมู่ 1, 9-12, 14, 17 ใช้รหัส 40140)\"
40140บัวเงินน้ำพองขอนแก่น
40140บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น
40140บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
40140พังทุยน้ำพองขอนแก่น
40310ม่วงหวานน้ำพองขอนแก่น
40140วังชัยน้ำพองขอนแก่น
40310สะอาดน้ำพองขอนแก่น
40140หนองกุงน้ำพองขอนแก่น
40110โนนแดงโนนศิลาขอนแก่น
40110โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่น
40110บ้านหันโนนศิลาขอนแก่น
40110เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่น
40110หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น
40110แคนเหนือบ้านไผ่ขอนแก่น
40110ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น
40110บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น
40110บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
40110ป่าปอบ้านไผ่ขอนแก่น
40110ภูเหล็กบ้านไผ่ขอนแก่น
40110เมืองเพียบ้านไผ่ขอนแก่น
40110หนองน้ำใสบ้านไผ่ขอนแก่น
40110หัวหนองบ้านไผ่ขอนแก่น
40110หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
40270โคกงามบ้านฝางขอนแก่น
40270โนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น
40270บ้านฝางบ้านฝางขอนแก่น
40270บ้านเหล่าบ้านฝางขอนแก่น
40270ป่ามะนาวบ้านฝางขอนแก่น
40270ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่น
40270หนองบัวบ้านฝางขอนแก่น
40110โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่น
40110โนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่น
40110บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น
40110หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่น
40340ขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
40340เปือยน้อยเปือยน้อยขอนแก่น
40340วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
40340สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่น
40320ขามป้อมพระยืนขอนแก่น
40320บ้านโต้นพระยืนขอนแก่น
40320พระบุพระยืนขอนแก่น
40320พระยืนพระยืนขอนแก่น
40320หนองแวงพระยืนขอนแก่น
40120เก่างิ้วพลขอนแก่น
40120โคกสง่าพลขอนแก่น
40120โจดหนองแกพลขอนแก่น
40120โนนข่าพลขอนแก่น
40120เพ็กใหญ่พลขอนแก่น
40120เมืองพลพลขอนแก่น
40120ลอมคอมพลขอนแก่น
40120โสกนกเต็นพลขอนแก่น
40120หนองมะเขือพลขอนแก่น
40120หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น
40120หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น
40120หัวทุ่งพลขอนแก่น
40350นาฝายภูผาม่านขอนแก่น
40350โนนคอมภูผาม่านขอนแก่น
40350ภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น
40350วังสวาบภูผาม่านขอนแก่น
40350ห้วยม่วงภูผาม่านขอนแก่น
40150กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
40150ดินดำภูเวียงขอนแก่น
40150ทุ่งชมพูภูเวียงขอนแก่น
40150นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น
40150นาหว้าภูเวียงขอนแก่น
40150บ้านเรือภูเวียงขอนแก่น
40150ภูเวียงภูเวียงขอนแก่น
40150สงเปือยภูเวียงขอนแก่น
40150หนองกุงเซินภูเวียงขอนแก่น
40150หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น
40150หว้าทองภูเวียงขอนแก่น
40160กุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น
40160คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่น
40160ท่าศาลามัญจาคีรีขอนแก่น
40160นาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น
40160นางามมัญจาคีรีขอนแก่น
40160โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น
40160สวนหม่อนมัญจาคีรีขอนแก่น
40160หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น
40000โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40260ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000แดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น
40260ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น\"ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้รหัส 40002)\"
40000บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000บ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000บ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000บ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000พระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000เมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000ศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40000หนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น
40150เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่น
40150ในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น
40150เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าขอนแก่น
40230ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น
40230ทางขวางแวงน้อยขอนแก่น
40230ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่น
40230ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่น
40230ละหานนาแวงน้อยขอนแก่น
40230แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่น
40330คอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
40330โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น
40330โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่น
40330แวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น
40330ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่น
40220ซำยางสีชมพูขอนแก่น
40220ดงลานสีชมพูขอนแก่น
40220นาจานสีชมพูขอนแก่น
40220บริบูรณ์สีชมพูขอนแก่น
40220บ้านใหม่สีชมพูขอนแก่น
40220ภูห่านสีชมพูขอนแก่น
40220วังเพิ่มสีชมพูขอนแก่น
40220ศรีสุขสีชมพูขอนแก่น
40220สีชมพูสีชมพูขอนแก่น
40220หนองแดงสีชมพูขอนแก่น
40150กุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น
40150ขนวนหนองนาคำขอนแก่น
40150บ้านโคกหนองนาคำขอนแก่น
40210กุดกว้างหนองเรือขอนแก่น
40240จระเข้หนองเรือขอนแก่น
40210โนนทองหนองเรือขอนแก่น
40210โนนทันหนองเรือขอนแก่น
40210โนนสะอาดหนองเรือขอนแก่น
40240บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
40240บ้านผือหนองเรือขอนแก่น
40210บ้านเม็งหนองเรือขอนแก่น
40240ยางคำหนองเรือขอนแก่น
40210หนองเรือหนองเรือขอนแก่น
40190คึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น
40190ดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น
40190ดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น
40190ดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น
40190ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น
40190โนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น
40190วังหินหนองสองห้องขอนแก่น
40190สำโรงหนองสองห้องขอนแก่น
40190หนองไผ่ล้อมหนองสองห้องขอนแก่น
40190หนองเม็กหนองสองห้องขอนแก่น
40190หนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น
40190หันโจดหนองสองห้องขอนแก่น
40250เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น
40250โคกสูงอุบลรัตน์ขอนแก่น
40250ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่น
40250นาคำอุบลรัตน์ขอนแก่น
40250บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่น
40250ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่น
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ดูนสาด อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำอ้อม อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฝาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงใหญ่ อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองโน อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยโจด อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวนาคำ อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำม่วง อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเมืองแอม อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางิ้ว อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซับสมบูรณ์ อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาแพง อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโคก อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ไชย อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเพียขอม อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนพะยอม อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแท่น อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปอแดง อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแสง อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแก อำเภอ ชนบท จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขัวเรียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยสอ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนหัน อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนอุดม อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหินลาด อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเขียด อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเสาเล้า อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระนวน อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำแมด อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูคำ อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโนน อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยเตย อำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายมูล อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากระเสริม อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวเงิน อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขาม อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังทุย อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงหวาน อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังชัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะอาด อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนแดง อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนศิลา อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหัน อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล แคนเหนือ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านไผ่ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านลาน อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าปอ อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเหล็ก อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเพีย อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกงาม อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนฆ้อง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าหวายนั่ง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสำราญ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแฮด อำเภอ บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแซง อำเภอ บ้านแฮด จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามป้อม อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปือยน้อย อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังม่วง อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขามป้อม อำเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโต้น อำเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบุ อำเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระยืน อำเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวง อำเภอ พระยืน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เก่างิ้ว อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสง่า อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โจดหนองแก อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนข่า อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพ็กใหญ่ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลอมคอม อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โสกนกเต็น อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองมะเขือ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวงนางเบ้า อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแวงโสกพระ อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาฝาย อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนคอม อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูผาม่าน อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดขอนแก่น อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินดำ อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งชมพู อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาชุมแสง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหว้า อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเรือ อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูเวียง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สงเปือย อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงเซิน อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หว้าทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คำแคน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นางาม อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพนเพ็ก อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนหม่อน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแปน อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสี อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนช้าง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนหัน อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล แดงใหญ่ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนท่อน อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านค้อ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงเนียม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สาวะถี อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำราญ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตูม อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาน้อย อำเภอ เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเก่าพัฒนา อำเภอ เวียงเก่า จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทางขวาง อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่านางแนว อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวัด อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ละหานนา อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล แวงน้อย อำเภอ แวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอนฉิม อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทอง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล แวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ใหม่นาเพียง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ซำยาง อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงลาน อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาจาน อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ภูห่าน อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังเพิ่ม อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุข อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สีชมพู อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแดง อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดธาตุ อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขนวน อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโคก อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล กุดกว้าง อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล จระเข้ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทอง อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนทัน อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกง อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านผือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเม็ง อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางคำ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล คึมชาด อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงเค็ง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนดั่ง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนดู่ อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนธาตุ อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหิน อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำโรง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไผ่ล้อม อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองเม็ก อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล หันโจด อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกสูง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งโป่ง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคำ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านดง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น,