เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

เครื่องพิมพ์ที่อยู่
 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
เครื่องพิมพ์ที่อยู่  
เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ส่งไปรษณีย์  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกำแพงเพชร


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
62000โกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร
62000เพชรชมภูโกสัมพีนครกำแพงเพชร
62000ลานดอกไม้ตกโกสัมพีนครกำแพงเพชร
62130เกาะตาลขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140โค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140ดอนแตงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140บ่อถ้ำขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140ปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62130ป่าพุทราขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62130ยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140วังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140วังหามแหขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62140สลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62130แสนตอขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
62120คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร
62120คลองสมบูรณ์คลองขลุงกำแพงเพชร
62120ท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร
62120ท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร
62120แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร
62120วังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร
62120วังไทรคลองขลุงกำแพงเพชร
62120วังบัวคลองขลุงกำแพงเพชร
62120วังยางคลองขลุงกำแพงเพชร
62120หัวถนนคลองขลุงกำแพงเพชร
62180คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร
62180คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร
62180โป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร
62180สักงามคลองลานกำแพงเพชร
62190ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
62190ทุ่งทรายทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
62190ทุ่งทองทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
62150ไทรงามไทรงามกำแพงเพชร
62150พานทองไทรงามกำแพงเพชร
62150มหาชัยไทรงามกำแพงเพชร
62150หนองคล้าไทรงามกำแพงเพชร
62150หนองทองไทรงามกำแพงเพชร
62150หนองแม่แตงไทรงามกำแพงเพชร
62150หนองไม้กองไทรงามกำแพงเพชร
62210เทพนิมิตบึงสามัคคีกำแพงเพชร
62210บึงสามัคคีบึงสามัคคีกำแพงเพชร
62210ระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร
62210วังชะโอนบึงสามัคคีกำแพงเพชร
62120ปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร
62120โพธิ์ทองปางศิลาทองกำแพงเพชร
62120หินดาตปางศิลาทองกำแพงเพชร
62110เขาคีริสพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110คลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110คุยบ้านโองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110ถ้ำกระต่ายทองพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110ท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110พรานกระต่ายพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110วังควงพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110วังตะแบกพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110หนองหัววัวพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62110ห้วยยั้งพรานกระต่ายกำแพงเพชร
62000คณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000คลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62160ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000ทรงธรรมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000ท่าขุนรามเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000เทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62160ธำมรงค์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000นาบ่อคำเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000ในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000วังทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000สระแก้วเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000หนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62000อ่างทองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
62170จันทิมาลานกระบือกำแพงเพชร
62170ช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร
62170โนนพลวงลานกระบือกำแพงเพชร
62170บึงทับแรตลานกระบือกำแพงเพชร
62170ประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร
62170ลานกระบือลานกระบือกำแพงเพชร
62170หนองหลวงลานกระบือกำแพงเพชร
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพชรชมภู อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานดอกไม้ตก อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะตาล อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โค้งไผ่ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแตง อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อถ้ำ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปางมะค่า อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าพุทรา อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางสูง อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังชะพลู อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังหามแห อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สลกบาตร อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนตอ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองขลุง อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองสมบูรณ์ อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าพุทรา อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ามะเขือ อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ลาด อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังแขม อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังไทร อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังบัว อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังยาง อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวถนน อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สักงาม อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถาวรวัฒนา อำเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งทราย อำเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไทรงาม อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล พานทอง อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล มหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองคล้า อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทอง อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแม่แตง อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองไม้กอง อำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพนิมิต อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงสามัคคี อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระหาน อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังชะโอน อำเภอ บึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หินดาต อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาคีริส อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองพิไกร อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คุยบ้านโอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังควง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังตะแบก อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหัววัว อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คณฑี อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองแม่ลาย อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไตรตรึงษ์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรงธรรม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าขุนราม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพนคร อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธำมรงค์ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นครชุม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาบ่อคำ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานดอกไม้ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองปลิง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่างทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล จันทิมา อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โนนพลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บึงทับแรต อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประชาสุขสันต์ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลานกระบือ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหลวง อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร,