เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์


รหัสไปรษณีย์ จังหวัดกระบี่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
81120เกาะกลางเกาะลันตากระบี่
81150เกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
81150เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่
81120คลองยางเกาะลันตากระบี่
81150ศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
81140เขาดินเขาพนมกระบี่
81140เขาพนมเขาพนมกระบี่
80240โคกหารเขาพนมกระบี่
81140พรุเตียวเขาพนมกระบี่
80240สินปุนเขาพนมกระบี่
81140หน้าเขาเขาพนมกระบี่
81120คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
81120คลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
81170คลองพนคลองท่อมกระบี่
81170ทรายขาวคลองท่อมกระบี่
81120พรุดินนาคลองท่อมกระบี่
81120เพหลาคลองท่อมกระบี่
81120ห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
81160เขาเขนปลายพระยากระบี่
81160เขาต่อปลายพระยากระบี่
81160คีรีวงปลายพระยากระบี่
81160ปลายพระยาปลายพระยากระบี่
81000กระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
81000กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
81000เขาครามเมืองกระบี่กระบี่
81000เขาทองเมืองกระบี่กระบี่
81000คลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
81000ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
81000ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
81000ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
81000หนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
81000อ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
81120ดินแดงลำทับกระบี่
81120ดินอุดมลำทับกระบี่
81120ทุ่งไทรทองลำทับกระบี่
81120ลำทับลำทับกระบี่
81130เกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
81130คลองขนานเหนือคลองกระบี่
81130คลองเขม้าเหนือคลองกระบี่
81130โคกยางเหนือคลองกระบี่
81130ตลิ่งชันเหนือคลองกระบี่
81130ปกาสัยเหนือคลองกระบี่
81130ห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
81130เหนือคลองเหนือคลองกระบี่
81110เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่
81110คลองยาอ่าวลึกกระบี่
81110คลองหินอ่าวลึกกระบี่
81110นาเหนืออ่าวลึกกระบี่
81110บ้านกลางอ่าวลึกกระบี่
81110แหลมสักอ่าวลึกกระบี่
81110อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
81110อ่าวลึกน้อยอ่าวลึกกระบี่
81110อ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่
         


Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะกลาง อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะลันตาใหญ่ อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองยาง อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกหาร อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรุเตียว อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หน้าเขา อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองท่อมใต้ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองท่อมเหนือ อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล พรุดินนา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เพหลา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยน้ำขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาเขน อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาต่อ อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คีรีวง อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาทอง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองประสงค์ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไสไทย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดินอุดม อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งไทรทอง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะศรีบอยา อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองขนาน อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเขม้า อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โคกยาง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปกาสัย อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยยูง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเหนือ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แหลมสัก อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่าวลึกน้อย อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อ่าวลึกเหนือ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่,