เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ วังน้อย 13170
ชื่อที่ทำการ : วังน้อย
Postoffice Name : WANG NOI
ที่อยู่ : 40หมู่5ถนนพหลโยธิน ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3527 1022
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   บ้านสร้างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   ข้าวงามวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   ชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   บ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยา\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)\"
   ลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   วังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   วังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   สนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
   หันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
       Tags : วังน้อย 13170 รหัสไปราณีย์ บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา,