เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บางปะอิน 13160
ชื่อที่ทำการ : บางปะอิน
Postoffice Name : BANG PA-IN
ที่อยู่ : 182หมู่6ถนนปราสาททอง บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
โทร. : 0 3526 1063
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เกาะเกิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   ขนอนหลวงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   คลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   ตลิ่งชันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บางประแดงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านแป้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านพลับบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านโพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   บ้านหว้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   วัดยมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
   สามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
       Tags : บางปะอิน 13160 รหัสไปราณีย์ เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,รหัสไปราณีย์ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา,