เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก ลดล้างสต๊อก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่ขรี 93160
ชื่อที่ทำการ : แม่ขรี
Postoffice Name : MAE KHRI
ที่อยู่ : 44หมู่10ถนนเพชรเกษม โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
โทร. : 0 7469 5224
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองใหญ่ตะโหมดพัทลุง
   ตะโหมดตะโหมดพัทลุง
   แม่ขรีตะโหมดพัทลุง
   โคกสักบางแก้วพัทลุง\"เฉพาะ หมู่ 4, 7-8, 10, 13(ส่วนหมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12 ใช้รหัส 93140)\"
       Tags : แม่ขรี 93160 รหัสไปราณีย์ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง,รหัสไปราณีย์ โคกสัก บางแก้ว พัทลุง,