เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก ลดล้างสต๊อก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ พัทลุง 93000
ชื่อที่ทำการ : พัทลุง
Postoffice Name : PHATTHALUNG
ที่อยู่ : 99หมู่2ถนนเอเซีย เขาเจียก เมือง พัทลุง
โทร. : 0 7431 2982
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ชะรัดกงหราพัทลุง
   สมหวังกงหราพัทลุง
   เขาเจียกเมืองพัทลุงพัทลุง
   ควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
   คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง
   โคกชะงายเมืองพัทลุงพัทลุง
   ชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุง
   ตำนานเมืองพัทลุงพัทลุง
   ท่าแคเมืองพัทลุงพัทลุง
   ท่ามิหรำเมืองพัทลุงพัทลุง
   นาท่อมเมืองพัทลุงพัทลุง
   นาโหนดเมืองพัทลุงพัทลุง
   ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง
   พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
   ร่มเมืองเมืองพัทลุงพัทลุง
   ลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง
   ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง
   บ้านนาศรีนครินทร์พัทลุง
   ลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุง
   อ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง
       Tags : พัทลุง 93000 รหัสไปราณีย์ ชะรัด กงหรา พัทลุง,รหัสไปราณีย์ สมหวัง กงหรา พัทลุง,รหัสไปราณีย์ เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง,รหัสไปราณีย์ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง,รหัสไปราณีย์ ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง,รหัสไปราณีย์ อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง,