เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก Plaipak


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ทานพอ 80260
ชื่อที่ทำการ : ทานพอ
Postoffice Name : THANPHO
ที่อยู่ : 214/1-2หมู่3ถนนพันธุนะ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
โทร. : 0 7548 1265
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช
   นากะชะฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 3-7(ส่วนหมู่ 1-2 ใช้รหัส 80150)\"
   นาเขลียงฉวางนครศรีธรรมราช
   นาแวฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-6, 8-12(ส่วนหมู่ 7 ใช้รหัส 80150)\"
   ไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5, 8-10(ส่วนหมู่ 4, 6-7 ใช้รหัส 80150)\"
   ห้วยปริกฉวางนครศรีธรรมราช
   คลองเสถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
   ดุสิตถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
   ถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
       Tags : ทานพอ 80260 รหัสไปราณีย์ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช,