เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     


   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง


รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
52000กล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง
52100ชมพูเมืองลำปางลำปาง
52000ต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง
52000ทุ่งฝายเมืองลำปางลำปาง
52000นิคมพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100บ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเป้าเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านแลงเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปาง
52000บุญนาคพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
52000พระบาทเมืองลำปางลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 5-9(ส่วนหมู่ 4 ใช้รหัส 52220)\"
52220พระบาทเมืองลำปางลำปาง\"เฉพาะ หมู่ 4(ส่วนหมู่ 1-3, 5-9 ใช้รหัส 52000)\"
52000พิชัยเมืองลำปางลำปาง
52000เวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
52100สบตุ๋ยเมืองลำปางลำปาง
52100สวนดอกเมืองลำปางลำปาง
52000หัวเวียงเมืองลำปางลำปาง
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้นธงชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งฝาย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียงเหนือ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเวียง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง,