เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     

กรอก Print แปะ Nopship.com

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพิจิตร


รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
66000คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร
66000ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-6, 10-12(ส่วนหมู่ 3-4, 7-9 ใช้รหัส 66170)\"
66170ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตร\"เฉพาะ หมู่ 3-4, 7-9(ส่วนหมู่ 1-2, 5-6, 10-12 ใช้รหัส 66000)\"
66170ดงกลางเมืองพิจิตรพิจิตร
66170ดงป่าคำเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าหลวงเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าฬ่อเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร
66000บ้านบุ่งเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ป่ามะคาบเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ไผ่ขวางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000เมืองเก่าเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ย่านยาวเมืองพิจิตรพิจิตร
66000โรงช้างเมืองพิจิตรพิจิตร
66000สายคำโห้เมืองพิจิตรพิจิตร
66170หัวดงเมืองพิจิตรพิจิตร
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองคะเชนทร์ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฆะมัง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงกลาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดงป่าคำ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหลวง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าฬ่อ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากทาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่ามะคาบ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไผ่ขวาง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเก่า อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล ย่านยาว อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล โรงช้าง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล สายคำโห้ อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวดง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร,