เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ พระประแดง 10130
ชื่อที่ทำการ : พระประแดง
Postoffice Name : PHRA PRADAENG
ที่อยู่ : 339หมู่18ถนนสุขสวัสดิ์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ
โทร. : 0 2463 0604
Fax. : 0 2463 0606
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ตลาดพระประแดงสมุทรปราการ
   ทรงคนองพระประแดงสมุทรปราการ
   บางกระเจ้าพระประแดงสมุทรปราการ
   บางกระสอบพระประแดงสมุทรปราการ
   บางกอบัวพระประแดงสมุทรปราการ
   บางครุพระประแดงสมุทรปราการ
   บางจากพระประแดงสมุทรปราการ
   บางน้ำผึ้งพระประแดงสมุทรปราการ
   บางพึ่งพระประแดงสมุทรปราการ
   บางยอพระประแดงสมุทรปราการ
   บางหญ้าแพรกพระประแดงสมุทรปราการ
   บางหัวเสือพระประแดงสมุทรปราการ
   สำโรงพระประแดงสมุทรปราการ
   สำโรงกลางพระประแดงสมุทรปราการ
   สำโรงใต้พระประแดงสมุทรปราการ
       


Tags : พระประแดง 10130 รหัสไปราณีย์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางกระเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ สำโรง พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ สำโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ,รหัสไปราณีย์ สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ,